Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Prometnici vlakova

Opis poslova

Prometnici vlakova    Željeznički radnik kojeg putnici vide kako s loparićem ili svjetiljkom u ruci dočekuje i ispraćuje vlakove zove se prometnik vlakova. Njegov je osnovni posao reguliranje prometa vlakova i željezničkih vozila u kolodvoru i na pruzi. Osim toga, nadzire poslove razmještavanja i pomicanja vagona i vlakova te obavlja razne transportne poslove.
    Prometnik vlakova regulira i osigurava vozni put vlaka, odnosno ulazak, izlazak i prolazak vlakova kroz kolodvor i njihovo kretanje u međukolodvorskim odsjecima pruga. Osiguravanje voznog puta prometnik vlakova može obaviti s jednog mjesta (centralno) na kolodvoru posebnim uređajem ili davanjem naredbe nadzornom skretničaru ili skretničaru fonogramom. U kolodvorima koji imaju relejni signalno-sigurnosni uređaj prometnik vlakova postavlja vozni put za određeni vlak s komandnog stola smještenog u prometnom uredu ili na postavnici pritiskom na odgovarajuća tipkala. Prometnik vlakova stalno prati kretanje vlakova i usklađuje ih s voznim redom, pri čemu se telefonski sporazumijeva s prometnicima vlakova susjednih kolodvora. Ako kretanje vlakova odstupa od voznog reda, prometnik vlakova regulira promet na temelju prometnih propisa.      Prometnik vlakova dočekuje i ispraćuje vlakove. Izlazi na peron i prati ulazak vlaka u kolodvor, prima izvještaje od strojovođe i vlakovođe, prati ulazak i izlazak putnika, istovar i utovar robe. Ako je potrebno, organizira zamjenu lokomotive ili vagona. Kada su ispunjeni svi propisani uvjeti, daje signal za polazak vlaka. U nekim kolodvorima prometnik vlakova nadzire ranžiranje i manevriranje (razmještanje i pomicanje) vlakova. Sudjeluje u postavljanju ili postavlja manevarske vozne putove. Daje odobrenje za početak i završetak manevriranja. Od transportnih poslova u kolodvoru prometnik vlakova zadužen je za sljedeće: organizira sastavljanje vlakova za otpremu, nadzire pravilnost sastava vlaka, izdaje nalog o rhtmoredu manevra. Vodi brigu o izvršenju probnog kočenja. Naručuje i otkazuje lokomotive i potrebno prateće osoblje vlaka. Osim navedenih tehnoloških zadataka, prometnik vlakova obavlja i druge poslove: uvodi vlakove u promet, obavještava osoblje o promjenama i odstupanjima u prometu vlakova, u manjim kolodvorima obavlja poslove robnog i putničkog blagajnika, vodi propisane dnevnike i evidencije te popratne isprave vlaka.

Radni uvjeti

    Poslove prometnika vlakova u većini kolodvora obavlja jedan radnik u smjeni. U većim kolodvorima mogu raditi dva radnika ili više njih; oni se smjenjuju na mjestima unutrašnjeg (radi u prometnom uredu) i vanjskog (radi na peronu) prometnika vlakova. U nekim kolodvorima promet vlakova i manevarske vožnje regulira se s postavnice, posebnog objekta na kolodvoru u kojem su smješteni svi potrebni uređaji.
    Vlakovi stalno voze, tako da prometnici vlakova rade danju i noću, nedjeljom i blagdanom. Nakon 12 sati dnevnog rada slijedi 24 sata odmora, a nakon 12 sati noćnog rada 48 sati odmora. Odmor tijekom rada prometnici vlakova mogu koristiti samo kada to dopušta prometna situacija. Odgovornost prometnika vlakova za sigurno i uredno odvijanje željezničkog prometa vrlo je velika. Njihov posao stalno prati mogućnost nezgoda ili nesreća. Prema sadašnjim propisima, imaju pravo na staž s povećanim trajanjem: za 12 mjeseci rada priznaje im se 15 mjeseci osiguraničkog staža. Imaju povećan broj dana godišnjeg odmora i dodatnu naknadu za nepogodne radne uvjete.

Poželjne osobine

    Za obavljanje poslova prometnika vlakova propisani su strogi uvjeti zdravstvene sposobnosti, koja se provjerava svake godine. Osim provjere općeg zdravstvenog stanja, ispituje se osjetilo sluha te vid s rhtmoznavanjem boja. Na pregledu koji se obavlja prije zaposlenja, osim navedenog, ocjenjuju se i opće intelektualne sposobnosti, osobine ličnosti, mentalna brzina, pamćenje, brzina izborne reakcije i emocionalna stabilnost. Sve navedene sposobnosti i osobine moraju biti prosječno razvijene.

Osposobljavanje i zapošljavanje

    Stručna sprema stječe se završetkom četverogodišnjeg programa izobrazbe za zanimanje prometno-transportni tehničar. Slijedi stažiranje od četiri mjeseca i polaganje stručnog ispita. Usmeni dio ispita polaže se iz signalno-prometnih propisa, propisa vagonske službe, poznavanja signalno-sigurnosnih uređaja i kontaktne mreže. Praktični dio ispita kandidat polaže obavljajući poslove prometnika vlakova. Svake godine prometnici vlakova imaju obavezno školovanje koje traje 36 sati, kako bi se upoznali s novim propisima ili promjenama.
    Prometnici vlakova zapošljavaju se na Hrvatskim željeznicama, gdje je za njih predviđeno oko 1.600 radnih mjesta. Broj učenika za ovo zanimanje usklađen je s potrebama željeznice.

Bliska zanimanja

    Osim na poslovima prometnika vlakova, prometno-transportni tehničari mogu se, nakon dodatnog osposobljavanja, zaposliti kao dispečeri, šefovi kolodvora ili pomoćnici šefova kolodvora za promet. Za obavljanje poslova šefa kolodvora predviđeni su blaži kriteriji zdravstvene sposobnosti, tako da se na tom radnom mjestu najčešće zapošljavaju prometnici vlakova koji, nakon višegodišnjeg rada na svojim poslovima, više nemaju odgovarajuće zdravstvene karakteristike.