Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Čuvari pruge i pružni radnici

Opis poslova

    Čuvar pruge obilazi i pregledava željezničku prugu, pružna postrojenja i željezničke objekte te obavlja manje popravke (podmazivanje i pričvršćivanje vijaka). Odgovoran je za ispravnost gornjeg i donjeg ustroja pruge i željezničkog kolosijeka. Prema neposrednom zaduženju, čuvari pruge mogu raditi kao čuvari ophodari, čuvari kosine, čuvari mosta, čuvari tunela, čuvari usporene vožnje i čuvari skretnica.
    Najbrojniji su čuvari ophodari. Prije nego što krene u ophodnju, čuvar ophodar javlja se prometniku vlakova, koji ga upoznaje sa stanjem u prometu i planom ophodnje prilagođenom voznom redu. Čuvar ophodar obilazi prugu hodajući sredinom kolosijeka, s praga na prag. Pritom promatra sve dijelove željezničke pruge (kolosiječne tračnice, pragove, veze na sastavu tračnica) te okolna pružna postrojenja i objekte (signalno-sigurnosne uređaje, pružne oznake, stupove i vodove za jaku i slabu struju). Pazi da ništa na pruzi ni u njezinoj okolici ne ometa sigurnost željezničkog prometa. Ako pronađe neispravno ili oštećeno mjesto ili zapreku na pruzi, zaštićuje i obilježava to mjesto te obavještava o tomu nadređenog nadzornika pruge i prometnu službu. Opskrbljen je signalnim sredstvima: usnom zviždaljkom, praskalicama i signalnom zastavicom. Osim željezničke pruge, pregledava kosine usjeka i zasjeka te nasipe i padine iznad i ispod njih. Posebno pazi na to da na pruzi nema odronjena kamenja ili zemlje. Za svako radno mjesto čuvara pruge postoji poseban poslovnik, izrađen prema mjesnim prilikama, tehničkom stanju pruge i objekata te stupnju i vrstama ugroženosti željezničkog prometa.
    Pružni su radnici željeznički građevinski radnici koji obavljaju poslove izgradnje, održavanja i razgradnje željezničkih pruga. Ugrađuju, zamjenjuju, prenose i dopunjuju elemente gornjega i donjeg ustroja željezničke pruge i željezničkih objekata (tračnice, metalni dijelovi pružnih postrojenja, skretnice). Održavaju i čiste kosine nasipa, usjeka i zasjeka, tunele, snjegobrane, burobrane, pristupne putove i perone. Čiste snijeg i led na pruzi i pružnim postrojenjima. Radove obavljaju ručno, uz znatnu uporabu fizičke snage i stroja, koristeći se sitnom pružnom mehanizacijom i posebnim alatima i napravama.

Radni uvjeti

    Čuvari pruge uglavnom rade sami, za razliku od pružnih radnika, koji – u pravilu – rade u skupinama. Rad i jednih i drugih odvija se na terenu, na otvorenom prostoru uz kolosijeke. Izloženi su djelovanju svih klimatskih uvjeta, osim pri izvođenju većih građevinskih radova, kada im je na rhtmolaganju “radni vlak”.
    Čuvari ophodari, hodajući između kolosijeka, prijeđu za jednog radnog dana i do 20 km. U poslu pružnih radnika prevladava fizički rad: nošenje i podizanje tereta, prinudni položaji tijela, izmjene stajanja i hodanja. Poslovi čuvara pruge i pružnog radnika odvijaju se u dnevnim jednokratnim smjenama i traju 8 sati. Za sada nemaju beneficirani radni staž.

Poželjne osobine

    Poslovi čuvara pruge i pružnog radnika zahtijevaju znatnu tjelesnu izdržljivost i snagu. Na liječničkim pregledima – koje čuvari ophodari obavljaju svake druge godine, a ostali čuvari pruge svake četvrte – provjerava se opće zdravstveno stanje te osjetila sluha i vida s rhtmoznavanjem boja.

Osposobljavanje i zapošljavanje

    Za obavljanje poslova čuvara pruge i pružnog radnika potrebna je završena osnovna škola te osposobljavanje koje organiziraju Hrvatske željeznice, a traje 30, odnosno 15, dana. Nakon toga polaže se ispit iz poznavanja gornjeg i donjeg ustroja pruge, materijala, alata, opreme i strojeva za pružne radove, kontaktne mreže i signalno-prometnih propisa te praktično na poslovima koje će kandidat obavljati.
    Čuvari pruge i pružni radnici zapošljavaju se na Hrvatskim željeznicama, gdje je za njih predviđeno 600, odnosno 2100, radnih mjesta.

Bliska zanimanja

    Zanimanje slično čuvaru pruge jest čuvar cestovnog prijelaza, koji osigurava odvijanje prometa željezničkih i cestovnih vozila na cestovnom prijelazu u razini pruge, tako da zaustavlja cestovna vozila pri prolazu vlaka. Na Hrvatskim željeznicama postoji 450 radnih mjesta za čuvare cestovnih prijelaza.
    Osim navedenih zanimanja, za koja je dovoljna niža stručna sprema (čuvar pruge, čuvar cestovnog prijelaza i pružni radnik), postoji i nekoliko željezničkih građevinskih zanimanja za koje je potrebna četverogodišnja izobrazba i stažiranje od 2 do 4 mjeseca. To su tehničar održavanja pruge (radno mjesto nadzornik pruge), voditelj pružnih radova (radno mjesto pružni poslovođa), rukovatelj strojevima za pružne radove i vozač motornog pružnog vozila.