Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Ravnatelji zdravstvenih ustanova

Opis poslova

Ravnatelji zdravstvenih ustanova    Ravnatelji zdravstvenih ustanova (bolnica, domova zdravlja i ambulanti) organiziraju i vode poslovanje zdravstvene ustanove. Njihov je zadatak organizirati rad svih zaposlenih, tako da se odvija bez poteškoća i što kvalitetnije. Ravnatelji su u svom radu odgovorni upravnom vijeću zdravstvene ustanove i Ministarstvu zdravstva.
    Ravnatelj zastupa zdravstvenu ustanovu u odnosima s Ministarstvom zdravstva, zavodom za zdravstvenu zaštitu te tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave (općina, grad, županija). Ravnatelj planira i koordinira financijsko poslovanje zdravstvene ustanove i za njega je odgovoran. Ravnatelj podnosi izvješće o poslovanju Upravnom vijeću zdravstvene ustanove. U suradnji sa stručnim vijećem zdravstvene ustanove, organizira stručni rad zdravstvene ustanove i koordinira rad zaposlenika. U njegov djelokrug rada ulazi zaključivanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite sa zavodom za zdravstvenu zaštitu na temelju prethodne odluke upravnog vijeća.
    Ravnatelji odlučuju o nabavi potrebnih sredstava za rad zdravstvene ustanove, rhtmolažu sredstvima potrebnim za održavanje ustanove te ulaganjima u ustanovu do određene svote koja je propisana zakonom. Ravnatelji predlažu i provode plan razvoja ustanove, provode odluke upravnog vijeća, donose odluku o izboru kadrova za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta te rhtmoređuju zaposlenike na drugo radno mjesto u slučaju potrebe.
    Ravnatelj zdravstvene ustanove može imenovati stručne skupine za izradbu elaborata, analiza, prijedloga i stručnih mišljenja, nužnih za kvalitetan rad zdravstvene ustanove, odnosno za odlučivanje upravnog vijeća. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost poslovanja i stručni rad zdravstvene ustanove.

Radni uvjeti

    Posao ravnatelja zdravstvene ustanove uredski je posao. Ravnatelji nisu izloženi štetnim utjecajima iz okoline. Komunikacija s drugim ljudima važan je dio svakodnevnih poslova. Putovanja su rijetka i uglavnom nema rada u smjenama. Kao i svaki drugi upravljački posao, i posao ravnatelja vrlo je odgovoran, zahtijeva visoku razinu koncentriranosti i može biti stresan. Većina ravnatelja zdravstvenih ustanova i dalje obavlja svoju liječničku praksu, uglavnom izvan radnog vremena.

Poželjne osobine

    Posao ravnatelja zdravstvene ustanove zahtijeva osobine i vještine potrebne za organizaciju rada i rad s ljudima: dobru komunikativnost, smisao za probleme drugih ljudi i strpljivost u odnosu s njima, sposobnost kvalitetnog planiranja, odlučnost, objektivnost, odgovornost. Zbog čestog izvještavanja i informiranja, važna je lakoća usmenog i pismenog izražavanja.

Osposobljavanje

    Ravnatelji moraju završiti fakultet zdravstvenog ili društvenog smjera (medicina, pravo, ekonomija) te moraju imati pet godina radnog iskustva. Medicinski fakultet traje šest godina, a u Hrvatskoj se može pohađati u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Pravni i ekonomski fakultet traju četiri godine, a u Hrvatskoj se mogu pohađati u istim gradovima. Najčešće se biraju osobe koje su završile medicinski fakultet. Potrebno je naglasiti da ravnatelj zdravstvene ustanove nije zanimanje nego funkcija koja se obnaša određeno vrijeme.

Bliska zanimanja

    Posao ravnatelja zdravstvenih ustanova sličan je poslovima ravnatelja drugih ustanova, kao što su škole (ravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova), muzeji, domovi umirovljenika, zatvori i dr.