Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Ravnatelji odgojno obrazovanih ustanova

Opis poslova

    Ravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova (vrtića, osnovnih i srednjih škola) upravljaju i rukovode radom ustanove, oni su, upotrijebimo moderan izraz, školski menadžeri. Njihov je zadatak organizirati rad svih zaposlenih, tako da se odvija bez poteškoća i što kvalitetnije.
    Na početku školske godine, zajedno sa školskim odborom, ravnatelj treba izraditi godišnji plan i program rada, na osnovi kojeg će škola funkcionirati u sljedećoj godini. Ravnatelj mora redovito izvještavati i informirati školski odbor o provođenju plana i programa. Dio odluka ravnatelj ne može donijeti samostalno, nego mu je potrebna suglasnost školskog odbora (odluka o većoj investiciji i slično). Ravnatelj je, ipak, vrlo samostalan u upravljanju školom, pa tako donosi odluke o tomu koga će zaposliti. Ravnatelj organizira i sudjeluje u radu stručnih organa škole: učiteljskog vijeća, razrednog vijeća i razrednika. Stručna tijela sa stručnim suradnicima rješavaju pitanja iz nastave, probleme s pojedinim učenicima. Zadatak je ravnatelja i provođenje pedagoškog nadzora nad radom učitelja i stručnih suradnika (pedagog, psiholog, defektolog), što znači da nadgleda kvalitetu nastave svakog učitelja. Zadatak je ravnatelja i uvođenje pripravnika (mladih učitelja) u odgojno-obrazovni rad. Suradnja s roditeljima, posebno kroz zajednicu doma i škole, važan je htmekt ravnateljeva rada. Na sastancima s roditeljima ravnatelj ih upoznaje s radom škole, eventualnim problemima, dogovara se o izletima, priredbama, zajedno organiziraju dobrotvorne akcije (prikupljanje sredstava za opremanje škole), smještaj djece koja dolaze iz drugih mjesta na natjecanja ili u posjet školi i slično. Ravnatelj se brine o financijskom poslovanju škole te izrađuje financijski plan i završni račun škole. U financijskom poslovanju škole ravnatelj surađuje s administrativnim osobljem škole (tajnikom i računovođom).
    Osim sa školskim odborom, ravnatelj surađuje i sa županijskim uredom za obrazovanje i Ministarstvom za prosvjetu i sport. Na sastancima u županijskim uredima i u ministarstvu ugovara se rhtmodjela sredstava, seminari za nastavnike i stručne suradnike, domaćini natjecanja znanja i sportskih natjecanja, dobivaju se napuci i odluke ministarstva koje ravnatelj treba provesti u svojoj školama.

Radni uvjeti

    Posao ravnatelja uglavnom je uredski. Nisu izloženi nepovoljnim vremenskim uvjetima i samo iznimno rade u smjenama. Mnogo vremena provode na raznim sastancima. Ravnateljski posao rijetko iziskuje putovanja, najčešće su to odlasci u županijske urede za prosvjetu ili na sastanke u ministarstvo. Kao i svaki drugi upravljački posao, i ravnateljski posao vrlo je odgovoran, zahtijeva visoku razinu koncentriranosti i može biti stresan.

Poželjne osobine

    Posao ravnatelja zahtijeva osobine i vještine potrebne za organizaciju rada i rad s ljudima: dobru komunikativnost, smisao za probleme drugih i strpljivost u odnosu s njima, sposobnost kvalitetnog planiranja, odlučnost, objektivnost, odgovornost. Zbog čestog izvještavanja i informiranja, važna je lakoća usmenog i pismenog izražavanja.

Osposobljavanje

    Za obavljanje poslova ravnatelja potrebno je, nakon srednje škole, završiti ili pedagošku akademiju ili neki od nastavničkih studija na filozofskom fakultetu, odnosno pedagoškom fakultetu. U Hrvatskoj se pedagoške akademije nalaze u: Zagrebu, Čakovcu, Petrinji, Osijeku, Puli, Zadru i Splitu, a filozofski fakulteti u Zagrebu i Zadru, dok su u Rijeci i Osijeku pedagoški fakulteti. Studiranje traje četiri godine.
    Ravnatelja bira školski odbor, a potvrđuje ga Ministarstvo za prosvjetu i šport. Po sadašnjem zakonu, izbor je na četiri godine, s mogućnošću reizbora. Tendencija je, međutim, da to postane stalno zaposlenje, za koje se izbor provodi samo jednom, kao i u zapadnoeuropskim zemljama. Za izbor je poželjno imati radno iskustvo kao nastavnik ili stručni suradnik.

Zapošljavanje

    U Hrvatskoj ima oko 15OO radnih mjesta ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova u osnovnim i srednjim školama te vrtićima. Većih promjena u broju radnih mjesta ne bi trebalo biti, osim u slučaju velikog povećanja ili smanjenja broja stanovnika Hrvatske.

Bliska zanimanja

    Poslovi ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova slični su poslovima ravnatelja bilo koje ustanove: bolnice (ravnatelji zdravstvenih ustanova), muzeja, instituta i sličnih.