Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Strojarski tehničari

Opis poslova

Strojarski tehničari bave se poslovima vezanim uz projektiranje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i strojeva. Mogu raditi u odjelima konstrukcije strojeva i alata, na pripremi i vođenju proizvodnje strojnih dijelova i alata te u kontroli rukovanja i održavanja alatnih strojeva u proizvodnim pogonima. Konstruiranjem alata i strojeva bave se, u pravilu, u timu sa strojarskim inženjerima. To je složen posao koji zahtijeva iznalaženje optimalnih rješenja u pogledu opterećenja, brzine i dimenzija stroja te sigurnosti i lakoći njegove upotrebe. Strojarski tehničari skiciraju i proračunavaju različite elemente strojeva (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd.). Prvo se izrađuje skica nekog elementa stroja i njegove funkcije, potom se određuje mjesto izloženosti najvećim naprezanjima – tzv. “opasni presjeci”, proračunavaju dimenzije “opasnih presjeka”, a zatim i druge dimenzije, te određuje konačan oblik elementa stroja i njegova uklapanja u stroj. Uz navedeno, treba odabrati i materijal za izradbu elementa stroja (željezo, obojeni metali, legura i sl.), i to na temelju konstrukcijskih proračuna statičkih i dinamičkih opterećenja (na vlak, tlak, izvijanje, savijanje i sl.). Pri tomu se koriste priručnicima s podacima o tehničkim materijalima i njihovoj obradbi te o standardizaciji elemenata strojeva. Pri konstrukciji alata strojarski tehničar proračunava sile na alatu u određenim radnim uvjetima i vrsti obradbe, po tomu određuje materijal i predlaže dimenzije i oblik alata. Za sve proračune, skiciranja pa i simuliranja rada stroja, strojarski se tehničar sve češće koristi računalom i primjerenim programskim paketima. U pripremi proizvodnje alata i strojeva strojarski se tehničar služi konstrukcijskim uputama za planiranje proizvodnje i izradbu tehničko-tehnološke dokumentacije. Planira materijal, alate, kapacitet strojeva, utvrđuje način obradbe, redoslijed postupaka, normative materijala i vremena izradbe te određuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradbom. Provjeru kvalitete i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili elementa stroja strojarski tehničar temelji na raznovrsnim mjerenjima (površine, dužine, obujma, težine, sile, tlaka, brzine okretaja, snage, prenosnih odnosa i sl.) u odnosu na propisane standarde, uzimajući u obzir i dopuštena odstupanja (tolerancije). Dobiveni podaci služe za davanje atesta za stroj i za izradbu uputa za pravilno rukovanje. Strojarski tehničar osposobljen je i za rad s numerički upravljanim alatnim strojevima, odnosno tokarilicama i glodalicama, kojima upravlja računalskim programom. Pri tomu se koristi gotovim programima ili program izrađuje sam prema postavljenom zadatku vrste izratka i preciznosti obradbe.

Radni uvjeti

Strojarski tehničar najčešće radi u zatvorenom prostoru normalne temperature i vlažnosti. Prilikom rada uglavnom sjedi, a rjeđe obavlja posao stojeći. Kad radi u pogonu, mala je opasnost od ozljeđivanja, izloženosti utjecaju buke, prašine i isparavanju para i plinova. Radno je vrijeme propisano i odvija se u jutarnjoj smjeni. Strojarski je tehničar samostalan i odgovoran u dijelu svojih poslova, a u poslovima koje obavlja u timu s inženjerima odgovornost je podijeljena.

Poželjne osobine

Poslovi strojarskog tehničara zahtijevaju dobar vid. Sposobnost prostornog predočavanja, sposobnost tehničkog i analitičkog rješavanja problema te sposobnost snalaženja u novim situacijama nužne su za uspješnost u radu. Poželjna je preciznost, savjesnost i odgovornost na radu te poslovna komunikativnost u suradničkim i rukovodnim poslovima.

Osposobljavanje i napredovanje

Nakon završene srednje strojarske tehničke škole četverogodišnjeg trajanja i položenog završnog ispita dobiva se svjedodžba strojarskog tehničara. Opći stručni sadržaji u prvim dvjema godinama srednjeg obrazovanja, posebni programski sadržaji matematičkog i prirodoslovnog područja te široka temeljna naobrazba u iz strojarstva dobra su osnova za nastavak školovanja na višoj školi ili fakultetu strojarstva, kao i na fakultetima srodnih struka. Izborni i fakultativni programi iz struke kroz dvije godine obrazovanja priprema su za prilagođavanje u zapošljavanju.

Bliska zanimanja

Zanimanju strojarskog tehničara bliska su sva zanimanja u strojarskoj struci na razini tehničara i inženjera te zanimanje elektrotehničara.