Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Elektrotehničari

Opis poslova

Elektrotehničari (općeg smjera) sudjeluju u poslovima projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih električnih proizvoda. Njihova je naobrazba šira nego u tehničara osposobljenih za poslove užih područja elektrotehnike (npr. tehničara za elektroenergetiku, tehničara za elektroniku, tehničara za telekomunikacije). Međutim, kada je potrebno, elektrotehničari se mogu prilagoditi i poslovima užih područja elektrotehnike prema mjestu rada (pogotovo onih za koje su stekli podlogu u izbornom i fakultativnom programu srednje škole). Elektrotehničari mogu raditi u konstrukcijskom uredu, u pripremi i organizaciji proizvodnje te u kontroli proizvoda ili ispitnoj stanici elektroindustrije, elektroprivrede, tele-komunikacijskih poduzeća i sl. U konstrukcijskom uredu sudjeluju u konstruiranju električnog proizvoda određenog proizvodnog programa organizacije u kojoj radi. Uz inženjere rješavaju raznovrsne tehničke probleme električnih dijelova proizvoda, izrađujući sheme, tehničke crteže i raznovrsne tehničke proračune. Pri tomu se koriste računalima, elektrotehničkim priručnicima i drugim pomoćnim tehničkim priborom. Elektrotehničari sudjeluju i u pokusnim izvedbama pojedinih konstrukcijskih rješenja električnih dijelova stroja, na temelju kojih usavršavaju proizvod. Konstrukcijski dorađena rješenja prosljeđuju u pripremu proizvodnje. U organiziranju proizvodnje elektrotehničari sudjeluju u pripremi i kontroli rada. Izrađuju tehničku dokumentaciju kojom se određuje proizvodni proces, način rada, slijed postupaka, materijali, alati i strojevi te normativi i rokovi izradbe. Ovu dokumentaciju prosljeđuju neposrednim izvršiteljima te nadziru izvršenje, odnosno pridržavanje propisanog. Nakon završenog procesa proizvodnje kontroliraju kvalitetu i ispravnost gotovog proizvoda. U ispitnoj stanici ispituju karakteristike električnih dijelova strojeva i uređaja raznovrsnim električnim mjerenjima (napona, jakosti, otpora, snage, kapaciteta i slično). U pripremi za mjerenje utvrđuju prikladne metode mjerenja, odabiru mjerne instrumente, osiguravaju priručni pribor (sklopke, otpornike, preklopnike) i provjeravaju potrebne priključke. Pri mjerenju pažljivo rukuju instrumentima, očitavaju podatke, a potom ih obrađuju. Rezultate mjerenja upotrebljavaju ili kao podatak za označavanje proizvoda ili kao podlogu za izradbu uputa za pravilno i sigurno rukovanje električnim strojem, aparatom ili uređajem. Elektrotehničari mogu raditi i u komercijalnim poslovima obradbe tržišta i veleprodaji električnih proizvoda, elek-troopreme i elektromaterijala.

Radni uvjeti

Elektrotehničari rade u zatvorenom prostoru normalne temperature i vlažnosti. Dok rade uglavnom sjede, a tek katkada stoje. Opasnost od ozljeđivanja mala je, osim u radu u ispitnoj stanici, gdje je u slučaju nepažnje moguć strujni udar. Radno je vrijeme propisano i odvija se u jutarnjoj smjeni.

Poželjne osobine

Poslovi elektrotehničara zahtijevaju dobar vid. Sposobnost prostornog predočivanja, sposobnost tehničkog i analitičkog rješavanja problema te sposobnost snalaženja u novim situacijama nužne su za uspješnost u radu. Poželjne su osobine preciznost, savjesnost i odgovornost na radu te poslovna komunikativnost.

Osposobljavanje

Svjedodžba elektrotehničara dobiva se nakon završene srednje elektrotehničke škole, koja traje četiri godine, i položenog završnog ispita. Opći stručni sadržaji u prvim dvjema godinama srednjeg obrazovanja te posebni programski sadržaji matematičkog i prirodoslovnog područja, kao i širokog temeljnog obrazovanja na području elektrotehnike dobra su osnova za nastavak školovanja na višoj školi ili na fakultetu elektrotehnike, kao i na fakultetima srodnih struka. Izborni i fakultativni programi iz struke u dvije godine obrazovanja priprema su za prilagođavanje u zapošljavanju.

Bliska zanimanja

Zanimanju elektrotehničara više ili manje bliska su sva zanimanja u elektro-struci (od elektroinstalatera, elektromehaničara i elektroničara-mehaničara, preko tehničara za elektroenergetiku, elektrostrojarstvo ili telekomunikacije, do inženjera elektrotehnike). Blisko mu je i zanimanje strojarskog tehničara.