Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Operatori u elektroenergetskim projektima

Opis poslova

Operatori u elektroenergetskim projektimaOperatori u elektroenergetskim objektima nadgledaju rad postrojenja za proizvodnju električne energije u električnim centralama (hidroelektranama, termoelektranama i nuklearnim elektranama) te prijenos, distribuciju i potrošnju proizvedene energije u transformatorskim stanicama i dispečerskim centrima. U svom radu nadgledaju instrumente koji prikazuju stanje pojedinih komponenti i faza procesa proizvodnje i distribucije, očitavaju brojila i služe se upravljačkim uređajima kao što su jednopolne ili višepolne sklopke te pritisna i zakretna dugmad. Operatori u električnim centralama iz centralne kontolno-komandne sobe daljinski nadgledaju i upravljaju radom kotlova u termoelektranama, odnosno reaktora u nuklearnim elektranama, te radom turbina, generatora i rasklopnih postrojenja. Prije remonta postrojenja operatori generatora isključuju generator iz mreže, a operatori kotlova, odnosno reaktora i turbina, zaustavljaju rad kotlova, reaktora i turbina. Operatori pokreću i priključuju u mrežu pojedine generatore, kada potrebe za potrošnjom industrijskih potrošača i kućanstava porastu, ako centrala ima više generatora, ili nakon remonta, ako centrala ima samo jedan generator. Generatore hidroelektrana operatori pokreću otvaranjem ventila kojima se voda navodi na vodnu turbinu, nakon čega nadgledaju protočnost vode, odnosno broj okretaja turbine. U termoelektranama i nuklearnim elektranama u pokretanju generatora surađuju operatori kotlova, koji nadgledaju plamenike te temperaturu i tlak vode u kotlu, odnosno operatori reaktora koji nadgledaju kontroliranu nuklearnu reakciju s operatorima turbina, koji nadgledaju tempereturu i tlak vode na izlazu iz mlaznica te broj okretaja turbine. U sva tri slučaja operatori generatora priključuju, tj. sinkroniziraju generator na mrežu tek kada se postigne određen broj okretaja turbine, odnosno napon na sabirnicama generatora, pri čemu nadgledaju karakteristike izlaznog napona, koji po veličini i frekvenciji može varirati samo u dozvoljenim granicama. Operatori u transformatorskim stanicama i dispečerskim centrima nadgledaju prijenos električne energije dalekovodnom mrežom od električnih centrala do transformatorskih stanica i lokalnom mrežom od transformatorskih stanica do krajnjih potrošača. Isključuju i pojedine dijelove mreže u kojima je došlo do prijekida ili preopterećenja, ako su rasklopni uređaji zakazali zbog neke nepogode, kao što je udar groma, poplava, potres ili požar. Istodobno preusmjeruju tok električne energije vodovima izvan dijela mreže zahvaćenog nepogodom. Isključivanje i uključivanje pojedinih dijelova mreže operatori provode i za remonta dijela mreže. Poraste li opterećenje elektroenergetske mreže ili iz mreže ispadnu elektrane veće snage, dispečeri u suradnji s operatorima u elektranama uključuju pričuvne elektrane na elektroenergetski sustav, za što se služe termoelektranama na mazut i hidroelektranama. O svim poduzetim postupcima upravljanja operatori u elektroenergetskim postrojenjima vode bilješke. Po njima na kraju radne smjene sastavljaju izvješća koja pridodaju ispisima što ih pojedini uređaji za registraciju proizvedu tijekom njihove smjene. Posebno iscrpno izvještavaju o uočenim nepravilnostima u radu postrojenja i o postupcima koje su poduzeli zbog njihova otklanjanja. Operatori u centralama više puta u smjeni telefonski podnose izvješća operatorima u dispečerskim centrima.

Radni uvjeti

Operatori u elektroenergetskim objektima rade u jutarnjoj, popodnevnoj i noćnoj smjeni, radnim danima i vikendima. Prilikom rada sjede za komandnim stolom te povremeno stoje ispred telekomandnih panela. Rade u timu i usklađeno djeluju sa svojim kolegama operatorima, posebno pri pokretanju i zaustavljanju generatora. Borave u klimatiziranim pro-storijama i rade uz umjetno svjetlo. Stanke si sami organiziraju, ne izlazeći pritom iz nadzorno-komandne prostorije. Održavanje stalne pozornosti izvor je psihičkog napora, posebno u noćnoj smjeni. Jednoličnost, ograničeno kretanje i odgovornost za ispravno reagiranje na kritične pojave ili havariju u postrojenju značajni su izvori stresova. Budući da su smjene periodične, operatori stalno mijenjaju navike spavanja i prilagođuju im svoj privatni život, što često dovodi do zamora i nezadovoljstva.

Poželjne osobine

Operatori u elektroenergetskim objektima trebaju biti emocionalno smirene osobe, otporne na jednoličnost, zasićenje i smjenski rad. Zbog vidnih zahtjeva pri nadgledanju, trebaju imati dobar vid. Sljepoća na boje te slabija oštrina vida na jednom oku ili na oba oka onemogućavaju rad u ovom zanimanju. Znanja iz elektrotehnike i strojarstva, posebno ona koja se odnose na mjerne instrumente, te bliskost s matematikom i informatikom olakšavaju operatorima razumijevanje procesa kojim upravljaju. Time se povećava i njihova sigurnost u odluke koje donose u kritičnim trenucima, što smanjuje rizik od pogrešne reakcije. Zbog velike odgovornosti za imovinu te za sigurnost zaposlenih i zaštitu okoliša, operatori se podvrgavaju periodičnim liječničkim pregledima.

Osposobljavanje i napredovanje

Za zanimanje operatora generatora ne postoje posebne škole, nego se od kandidata traži završena četverogodišnja elektrotehnička srednja škola, smjer jaka struja, i prethodno radno iskustvo. Operatori koji rade na nadgledanju rada kotlova i turbina moraju imati završenu četverogodišnju strojarsku tehničku srednju školu. Oni koji žele raditi na nadgledanju rada nuklearnih reaktora, zbog složenog procesa koji nadgledaju, moraju završiti petogodišnji studij elektrotehnike ili četverogodišnji studij strojarstva, koji se pohađaju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, odnosno na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Rijeci ili Splitu. Većina operatora najprije radi u elektroenergetskom postrojenju na poslovima održavanja, kako bi upoznali tehnološki proces proizvodnje i distribucije električne energije. Nakon izbora, uvode se u posao pod nadzorom iskusnijih kolega, pohađaju seminare i eventualno treniraju na simulatorima.

Zapošljavanje

Operatori u elektroenergetskim objektima rade u električnim centralama Hrvatske elektroprivrede: u više od 30 hidroelektrana, u 6 termoelektrana i u Nuklearnoj elektrani Krško te u pripadajućim transformatorskim stanicama i dispečerskim centrima. Mogućnosti zapošljavanja su slabe, jer se novi elektroenergetski objekti sporo grade.

Bliska zanimanja

Zanimanje operatora u elektroenergetskim objektima blisko je zanimanju operatora kemijskih i metalurških postrojenja.