Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Prateće osoblje vlaka

Opis poslova

    Prateće osoblje vlaka čine željeznički radnici koji svoj posao obavljaju u putničkom ili teretnom vlaku. To su: vlakovođa, kondukter, vozni manipulant, šef vlaka, pratilac vlaka i kočničar. Zajedno sa strojnim osoblje, u koje se ubrajaju strojovođa i njegov pomoćnik, oni čine vozno osoblje.
    Osnovni posao vlakovođe jest vođenje svih administrativno-tehničkih poslova u vezi s prijamom, otpremom i formiranjem vlaka. Vlakovođa popisuje vagone sastavljenog vlaka sa svim podacima potrebnim za računanje stvarne i potrebne kočione težine. Utvrđuje i pismeno obavještava strojovođu o težini vlaka, broju vagona, broju osovina, dužini vlaka, vrsti kočenja, specifičnostima u sastavu i spajanju vlaka te o vagonima natovarenima opasnim materijalima. Vlakovođa vodi i obrađuje i svu ostalu dokumentaciju potrebnu za vlak (putni list, plan rada, razni nalozi). Kontrolira pravilnost sastavljenosti vlaka te ispravnost tereta i plombi. Provjerava i potpisom potvrđuje izvršenje pokusnog kočenja. Rhtmoređuje prateće osoblje i nadzire njihov rad.
    Kondukter provjerava i ispostavlja putne isprave putnicima u vlaku prilikom putovanja. Osim toga, vodi računa o tomu da vlak vozi prema redu vožnje. Pratilac vlaka pozdravlja putnike i daje informacije preko razglasnog uređaja te poslužuje putnike pićem i tiskom. U nekim vrstama vlakova (intercity, eurocity) postoji i šef vlaka, koji organizira i nadzire rad pratećeg osoblja i pomaže im u radu. Prateće osoblje koje svoj posao obavlja u putničkim vlakovima dužno je voditi računa o sigurnosti i udobnosti putnika pri ulasku u vlak, prilikom vožnje i pri izlasku iz vlaka te im pružiti pomoć u smještaju prtljage.
    Ako je u sastavu putničkog vlaka i vagon s komadnim pošiljkama, tada je u vlaku prisutan i vozni manipulant. Njegov je posao preuzimanje komadnih pošiljaka praćenih odgovarajućim ispravama (teretni list i popis predaje). Dužan je detaljno pregledati utovarenu robu i usporediti je s podacima iz teretnog lista. Ako utvrdi neku nepravilnost pri preuzimanju robe, zahtijeva od kolodvorskog osoblja da to otkloni ili zapisuje utvrđenu nepravilnost na odgovarajući obrazac. U međukolodvorima pomaže u utovaru i istovaru robe.
    U prateće osoblje teretnih vlakova ubrajaju se i kočničari, radnici koji u usputnim kolodvorima obavljaju poslove manevrista (više o kočničarima u opisu zanimanja manevristi, rukovatelji manevrom i kočničari).

Radni uvjeti

    Prateće osoblje obavlja svoj posao pretežito u vlaku, a manji dio radnog vremena na kolodvoru. Povremeno su izloženi buci, slabije osvijetljenoj radnoj okolini i nepogodnim klimatskim uvjetima, a u znatno većoj mjeri vibracijama od vlaka u pokretu. Stalno imaju poteškoća u održavanju osobne higijene. Radno vrijeme pratećeg osoblja ovisi o voznom redu vlakova. Početak i završetak posla mogu biti u bilo koje doba dana i noći, a smjena i odmor između dva radna dana nejednaka su trajanja. Prateće osoblje, osim kočničara, za sada nema pravo na beneficirani radni staž.

Poželjne osobine

    Zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova pratećeg osoblja provjerava se na redovitim liječničkim pregledima svake druge ili svake četvrte godine. Pregledava se i ispituje opće zdravstveno stanje, te stanje osjetila sluha i vida s rhtmoznavanjem boja.
    Prije zaposlenja na poslovima pratećeg osoblja vlaka, osim zdravstvenog, obavlja se i pregled psihičkih sposobnosti i osobina. Taj pregled obuhvaća ocjenu općih intelektualnih sposobnosti, osobina ličnosti, mentalne brzine, pamćenja, brzine izborne reakcije i emocionalne stabilnosti. Potrebna je prosječna razina razvijenosti tih sposobnosti i osobina.

Osposobljavanje i napredovanje

    Nakon završetka trogodišnjeg obrazovnog programa za zanimanje željeznički prometni radnik, kandidati za vlakovođe i konduktere stažiraju 3 mjeseca odnosno mjesec dana. Zatim polažu stručni ispit. Usmeni dio ispita polažu iz poznavanja signalno-prometnih propisa i propisa vagonske službe, a kondukteri i iz tarifnih i transportno-manipulativnih propisa. Praktični dio stručnog ispita polažu u vlaku obavljanjem konkretnog posla.
    Prijelaz na obavljanje poslova pratioca i šefa vlaka ili nadglednika (revizora) vlakova smatra se napredovanjem u poslu vlakovođe i konduktera. Revizor ili nadglednik vlakova obavlja nadzor nad radom konduktera u putničkim vlakovima, pregledava putne isprave te nadgledava rad putničke službe na kolodvorima.

Zapošljavanje

    Za obavljanje poslova pratećeg osoblja predviđeno je na Hrvatskim željeznicama ukupno 1640 radnih mjesta, i to: oko 600 radnih mjesta za vlakovođe, 550 za konduktere, 350 za kočničare, 60 za šefove i pratioce vlakova i 80 za vozne manipulante.

Bliska zanimanja

    Slične poslove obavlja i prateće osoblje u autobusima, brodovima ili avionima. Primjerice, posao konduktera u vlaku sličan je poslu konduktera u autobusu, a pratilac vlaka obavlja poslove slične domaćici i domaćinu zrakoplova.