Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Pravosudni policajci

Opis poslova

    Pravosudni policajci ili djelatnici nadzorne službe obavljaju sve poslove koji se odnose na sigurnost i zaštitu osoba i imovine u kaznenim ustanovama. Njihova je zadaća da čuvaju pritvorene, krivično i prekršajno kažnjene osobe, održavaju red i disciplinu među osobama lišenima slobode, sprovode te osobe iz jedne kaznene ustanove u drugu, na sud, u zdravstvene ustanove i sl. Neki pravosudni policajci rade u manjim općinskim zatvorima, gdje rhtmon njihovih poslova može biti razmjerno širok, dok su poslovi i dužnosti onih koji nadziru osobe osuđene na izdržavanje kazne u velikim kaznenim zavodima znatno određenije. Bez obzira na vrstu kaznene ustanove u kojoj rade, svi pravosudni policajci održavaju red unutar institucije, provode propise i odredbe kućnog reda, surađuju s ostalim službama u ustanovi te sudjeluju u provedbi programa postupanja prema osuđenim osobama i maloljetnicima.
    Pravosudni policajci prate i nadziru ponašanje osuđenih tijekom rada, šetnje, odmora, slobodnih aktivnosti, kupanja, spavanja. Oni u svakom trenutku moraju znati gdje se kreću i borave osuđeni, odnosno gdje se nalaze pojedine osobe koje su im povjerene na čuvanje. Vode bilješke o zapažanjima vezanim uz ponašanje, kretanje, boravak i rad osuđenih osoba. Usmeno i pismeno izvješćuju o ponašanju osuđenih, kvaliteti i količini obavljena rada, kao i o svim kršenjima propisanih pravila i kućnog reda te svim neuobičajenim pojavama u instituciji. Pravosudni policajci redovito obilaze ustanovu i temeljito provjeravaju sigurnost osuđenih. Primjerice, provjeravaju higijenske uvjete u ćelijama i ostalim prostorima u kojima osuđeni borave, ispituju moguće izvore opasnosti od požara i poduzimaju potrebne mjere zaštite, registriraju kršenja normi ponašanja i sukobe među osuđenima. U odnosima prema osuđenima pravosudni policajci ne smiju se ponašati pristrano i obavezni su prijaviti svaku osobu koja narušava postavljene norme. Redovito utvrđuju brojno stanje osuđenih, a obavljaju i redovite i izvanredne pretrese osuđenih osoba ili maloljetnika te prostorija u kojima borave i rade. Tako se detaljni pretresi obavljaju prilikom primanja i otpuštanja osoba lišenih slobode, prije upućivanja na izdržavanje kazne u samici, prije odlaska i nakon povratka osuđenih s dopusta izvan ustanove, prije i nakon slobodnih razgovora s posjetiteljima. Pravosudni policajci obavljaju i kurirske poslove, dostavljaju poštu, odnosno važne i povjerljive spise i materijale, te važne usmene naredbe, upute i obavijesti.

Radni uvjeti

    Pravosudni policajci mogu obavljati poslove u unutrašnjim prostorima ili na otvorenom, ovisno o specifičnim dužnostima radnog mjesta. Prostorije u kojima borave katkada su dobro osvijetljene, prozračne i tople, no nekad rade i u bučnim, zagušljivim ili pretrpanim prostorima. Kada se rad odvija vani, npr. prilikom stražarenja na kružnom zidu, na ulazima i izlazima ili na vanjskim radilištima, mogu biti izloženi nepovoljnim vremenskim uvjetima, hladnoći ili visokim temperaturama. Osiguranje i nadzor u kaznenim ustanovama i domovima za preodgoj mora trajati 24 sata na dan. Stoga pravosudni policajci često moraju raditi noću, vikendom ili praznikom. Prema potrebi službe, privremeno mogu biti upućeni na rad u neku drugu kaznenu ustanovu. Tijekom obavljanja službe pripadnici pravosudne policije odjeveni su u službenu uniformu i, ovisno o radnom mjestu, imaju odgovarajuću tehničku opremu, odnosno oružje.
    Rad u kaznenim ustanovama često je povezan s rizičnim, emocionalno napetim, pa i životno opasnim situacijama. Stoga u radu pravosudnih policajaca može doći do težih povreda, čak i smrtnih slučajeva. Zbog težine i prirode posla pravosudni policajci imaju beneficirani radni staž.

Poželjne osobine

    Dobra fizička pripremljenost, zdravlje, opća tjelesna snaga i izdržljivost nužni su za obavljanje poslova pravosudnog policajca. Emocionalna stabilnost i zrelost, razboritost, strpljenje, osjetljivost za probleme drugih, spretnost u komunikaciji te poštivanje strogih etičkih načela također su veoma važni za osobe koje neposredno rade s osuđenim osobama i maloljetnicima.

Osposobljavanje i napredovanje

    Postoje dva načina izobrazbe za zvanje pravosudnog policajca. Nakon završena dva razreda srednje škole školovanje se može nastaviti na policijskoj akademiji – smjer pravosudni policajac – gdje se stječu znanja iz općih i stručnih predmeta. Učenici ovog smjera primaju se nakon mature u puni radni odnos kao vježbenici za zvanje pravosudnog policajca na neodređeno vrijeme. Nakon isteka vježbeničkog staža, koji traje šest mjeseci, i položenog državnog stručnog ispita kandidati stječu zvanje mlađi pravosudni policajac.
    Osobe koje se iz civilstva primaju kao vježbenici u pravosudnu policiji moraju ispunjavati posebne uvjete: ne smiju biti stariji od 30 godina, trebaju imati reguliranu vojnu obvezu (muškarci), srednju stručnu spremu te odgovarajuće zdravstvene i psihofizičke osobine prema ocjeni stručne komisije, koju imenuje ministar pravosuđa. Ovi se kandidati primaju u radni odnos na određeno vrijeme, a vježbenički staž traje do dvije godine. Njihovo stručno osposobljavanje uključuje tečajeve, praktični rad te stručni ispit za zvanje mlađeg pravosudnog policajca. Rješenje o postavljanju pripadnika pravosudne policije u više zvanje donosi ministar pravosuđa.

Bliska zanimanja

    Pravosudnim policajcima srodna su zanimanja vezana uz zaštitu ili osiguranje osoba i imovine, npr. tjelesni čuvari, zaštitari osoba i imovine, policijski inspektori, policajci.