Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Inženjeri brodogradnje

Opis poslova

Inženjeri brodogradnje    Inženjeri brodogradnje rade na poslovima konstrukcije broda te gradnje, upravljanja, održavanja i iskorištavanja brodova. Rade i na tehnologiji gradnje i organizacije, klasifikacije i nadzora, studijskih i modelskih ispitivanja te na poslovima raznih konzultantskih organizacija i državnih nadzornih ustanova. Rade na brodovima svih tipova i veličina te svim tipovima pomorskih objekata (brodovi trgovačke brodogradnje, ratna brodogradnja, gradnja malih plovnih objekata, specijalizirani objekti za iskorištavanje morskih i podmorskih resursa, podvodna ratna mornarica itd.).
    Kako rade na vrlo složenim proizvodima, spektar djelatnosti koje obavljaju vrlo je širok. Ovisno o potrebama brodogradilišta, odnosno tvrtke u kojoj su zaposleni često se specijaliziraju za izvršavanje točno određenih poslovnih zadaća (osnivanje broda, dizajniranje i analize te tehnološko oblikovanje elemenata brodskih konstrukcija, ispitivanje plovnih značajki novih modela, nadzor gradnje raznih brodskih podsustava te optimiranje eksploatacije pojedinih plovnih objekata).
    U radu se služe računalima. Ovisno o specifičnostima radnih zadaća, koriste se programskim paketima za dizajniranje i proizvodnju novih konstrukcijskih elemenata, programima za mehaničku analizu brodskih podsustava te općenitim programskim paketima za matematičku analizu i statističku obradbu podataka.

Radni uvjeti

    Inženjeri brodogradnje zaposleni na razvoju novih brodskih konstrukcija najčešće rade u konstrukcijskim biroima. Zbog velikog broja radnih sati provedenih za računalom ili (sve manje) crtaćom daskom, moguće su kasnije smetnje vida i drugi zdravstveni problemi nastali zbog sjedenja i rada na računalu (problemi s kralježnicom i slično).
    Inženjeri koji su zaposleni na rukovođenju i nadziranju gradnje brodskih sustava rade često u radionicama i na otvorenom prostoru brodogradilišta, pa su izloženi buci, nečistim uvjetima takvih radnih prostora i nepoželjnim vremenskim uvjetima.

Poželjne osobine

    S obzirom na zahtjevan studij te odgovornost pri izvršavanju radnih zadaća, kandidati moraju biti sposobni za kontinuiran intenzivan intelektualan rad. Moraju biti sposobni primijeniti teorijska znanja u rješavanju problema s kojim se svakodnevno susreću. Nužna je i sposobnost snalaženja i donošenja odgovornih odluka u složenim poslovnim okolnostima. Inženjeri koji rade na poslovima nadzora i upravljanja moraju imati organizatorske sposobnosti i sposobnosti rukovođenja. Budući da je plovni objekt vrlo složen proizvod i da je prilikom njegove gradnje, održavanja i eksploatacije nužna usklađena djelatnost stručnjaka raznih profila, diplomirani inženjeri brodogradnje moraju razviti vještinu komuniciranja i sa stručnjacima drugih područja.

Osposobljavanje

    Ovi se profili stručnjaka osposobljuju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Upisati se mogu osobe koje su završile srednju školu i zadovoljile na razredbenom postupku.
    Studij brodogradnje traje 4,5 godine. U prve dvije godine usvajaju se temeljna znanja iz matematike, mehanike i fizike te bazičnih stručnih predmeta, kao što su mehanika fluida, termodinamika, elementi strojeva, primjena računala i sl. U završnom djelu studija proučavaju se specifični predmeti struke, kao što su čvrstoća i vibracije broda, brodski propeleri, osnivanje i oprema broda itd. Studij se završava izradbom diplomskog rada, čime se stječe naziv diplomiranog inženjera brodogradnje.
    Zbog zahtjevnog nastavnog programa određen broj kandidata ne uspijeva završiti studij. Studenti koji imaju poteškoća pri svladavanju gradiva, a imaju smisla za praktične probleme struke, mogu se preusmjeriti te nastaviti studij na nekoj od srodnih viših stručnih škola. Na Tehničkom fakultetu u Rijeci i Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu postoji i dvogodišnji studij brodogradnje, kojim se stječe stručni naziv inženjera brodogradnje.

Zapošljavanje i napredovanje

    Inženjeri brodogradnje zapošljavaju se u brodogradilištima, poduzećima za konstrukciju i proizvodnju malih plovnih objekata, institutima, fakultetima, državnim nadzornim ustanovama itd. Kako je Hrvatska zemlja pomorske orijentacije s razvijenom brodograđevnom industrijom mogućnost zapošljavanja je dobra. Inženjeri brodogradnje mogu napredovati do rukovodećih mjesta u svojim poduzećima.

Bliska zanimanja

    Najsrodnije zanimanje inženjeru brodogradnje jest inženjer strojarstva. Pripremni dio studija za oba zanimanja gotovo je isti, a tijekom završnog dijela studija strojarstva može se upisati i brodostrojarski smjer. Srodno je zanimanje i inženjer elektrotehnike.