Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Metalurški inženjeri

Opis poslova

    Metalurški inženjeri bave se preradbom ruda u željezne i obojene metale (ekstraktivna metalurgija), kao i daljnjom preradbom u poluproizvode, kao što su limovi, trake, ingoti, blokovi, šipke, ploče, različiti profili, cijevi i žice te odljevci, otkivci i otpresci (prerađivačka metalurgija). Metalurzi se bave i dobivanjem smjesa dvaju ili više metala, tzv. legura ili slitina, i nemetalnih anorganskih materijala koji zahtijevaju visoke temperature proizvodnje, kao što su npr. staklo, poluvodiči, električni izolatori, posuđe i opeka. Oni se nazivaju keramički materijali.
    Inženjeri u ekstraktivnoj metalurgiji projektiraju, pri-mjenjuju i razvijaju ekonomski isplative postupke pripreme mineralne sirovine za metaluršku preradbu, postupke izdvajanja metala i postupke rafinacije sirovog metala do željenog stupnja čistoće, odnosno strojeve i procesnu opremu koja se pritom upotrebljava. Najpogodnije metode odabiru prema kemijskim i fizikalnim svojstvima sirovine, metala sadržanog u toj sirovini, potrebnoj čistoći metala, mogućnosti dobivanja sporednih proizvoda te prema ekološkim zahtjevima za zaštitu okoliša i prema dostupnim izvorima energije. Mogu se odlučiti za pirometalurške postupke, u kojima se primjenjuju visoke temperature, hidrometalurške postupke, u kojima se rabe vodene otopine kiselina, lužina i soli, ili elektrometalurške postupke, u kojima se iskorištava električna energija.
    Inženjeri u procesnoj metalurgiji projektiraju strojeve i procesna postrojenja koja služe za proizvodnju metalnih proizvoda lijevanjem rastaljenog metala u kalupe, za plastično oblikovanje metalnih proizvoda mehaničkom deformacijom metalnog materijala kovanjem, valjanjem, provlačenjem, sprešavanjem i savijanjem u hladnom ili toplom stanju te za spajanje metala punilima ili zavarivanjem. Upravljaju i metalurškim postrojenjem i/ili nadgledaju njegov rad. Uz to, oni projektiraju ili nadziru strojeve i opremu za poboljšavanje svojstava metalnih poluproizvoda ili konačnih proizvoda toplinskom obradbom kao što su žarenje, kaljenje ili cementiranje.
    Metalurški inženjeri koji rade u ekstraktivnoj i u prerađivačkoj metalurgiji pri projektiranju, izgradnji i eksploataciji postrojenja osiguravaju tehničke preduvjete za zaštitu zdravlja i života ljudi, zaštitu imovine i okoliša. Pritom poštuju siguronosne standarde za projektiranje tehnoloških pocesa, strojeva i uređaja, osiguravaju potrebnu opremu osobne zaštite, utemeljuju i uvode postupke spašavanja, posebno ondje gdje vreba opasnost od trovanja, požara i eksplozije. Rade li u neposrednoj proizvodnji, planiraju opseg proizvodnje, vode brigu o njezinoj organizaciji, razvijaju i unapređuju metalurške postupke kako bi povećali djelotvornost proizvodnje i/ili dobili optimalnu kvalitetu proizvoda. Ukoliko su zaposleni u službi planiranja proizvodnje, vode računa o tehničkim vidovima izradbe troškovnika, a ako rade u službi kontrole kvalitete, stalno kontroliraju kvalitetu ulaznih sirovina i izlaznih proizvoda.
    Metalurški inženjeri bave se i istraživanjem i razvojem. Oni proučavaju kristalnu strukturu metalnih materijala i njihova svojstva. Istražuju tehnološke vidove proizvodnje i preradbe metalnih materijala i savjetuju prilikom projektiranja i razvijanja novih ili poboljšanih metalurških postupaka. Zbog sve veće potrebe za materijalima za specijalne namjene, kao što su npr. lagani i vrlo čvrsti materijali za vozila, posebno za zemaljske i svemirske letjelice, metalurški inženjeri razvijaju nove vrste metalnih legura, keramike ili kompozita i tehnološke postupke njihova dobivanja. U vezi sa zaštitom čovjekova okoliša inženjeri metalurgije razvijaju postupke za iskorištavanje nusprodukata metalurških procesa, za iskorištavanje industrijskih i kućanskih metalnih otpadaka te ekološke metalurške postupke kao što je npr. upotreba mikroorganizama za pripremu mineralne sirovine.

Radni uvjeti

    Metalurški inženjeri koji projektiraju postrojenja borave u uredima, dok oni koji rade na poslovima nadzora i upravljanja proizvodnjom borave u proizvodnim pogonima. Ondje mogu biti izloženi nepovoljnim toplinskim uvjetima, npr. u ljevaonicama, ili prekomjernoj buci, npr. u kovačnicama. Tada moraju nositi propisana osobna zaštitna sredstva. U pogonu su izloženi opasnosti od pada pri nadgledanju metalurških peći i utjecaju štetnih prašina, plinova, pare i dimova, koji su nusprodukt tehnološkog procesa. U postrojenjima u kojima prevladavaju hidrometalurški postupci izloženi su opasnosti od agresivnih vodenih otopina, kiselina, lužina i soli. Rade li u timu, surađuju s geolozima, inženjerima rudarstva, inženjerima kemijske tehnologije te ostalim tehničkim specijalistima.

Poželjne osobine

    Inženjerima metalurgije potrebna je praktična inteligencija i sposobnost analitičkog mišljenja. Ako rade u pogonima ekstraktivne i prerađivačke metalurgije, trebaju biti otporni na nepovoljne radne uvjete. Inženjeri metalurgije koji rade na poslovima organizacije, upravljanja i nadzora proizvodnje moraju imati razvijene organizacijske i rukovodne sposobnosti. Zbog iznalaženja potrebnog rješenja u kritičnim trenucima eksploatacije metalurškog postrojenja, poželjno je da budu čuvstveno smirene osobe. Zbog suradnje sa stručnjacima drugih profila koristit će im široka prirodoslovna i tehnička naobrazba.

Osposobljavanje i napredovanje

    Metalurški inženjeri osposobljuju se na Metalurškom fakultetu u Sisku. Završe li četverogodišnji studij metalurgije, stječu stručni naziv diplomiranog inženjera metalurgije. Završe li stručni dvogodišnji studij, stječu stručni naziv inženjera metalurgije.
    Inženjeri metalurgije mogu raditi u proizvodnji crnih i obojenih metala i legura te u pogonima njihove metalurške preradbe. Mogu raditi i u proizvodnji transportnih sredstava, npr. u brodogradilištima, te u proizvodnji građevinskih metalnih konstrukcija i svugdje gdje je potrebno ispitivanje kvalitete ulaznih metalnih sirovina i izlaznih metalnih proizvoda. No zbog smanjivanja industrijske proizvodnje mogućnosti zapošljavanja prilično su slabe. Posao se može potražiti i u uvozno-izvoznim poduzećima koja se bave trgovinom metalnih i keramičkih materijala.

Bliska zanimanja

    Metalurškim inženjerima su bliska zanimanja inženjera kemijske tehnologije te inženjera strojarstva.