Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Tehničari za elektroenergetiku

Opis poslova

Tehničari za elektroenergetiku bave se poslovima u svezi s proizvodnjom, prijenosom i razdiobom električne energije. Rade u objektima elektroenergetskog sustava: u elektranama za proizvodnju električne energije, u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama za razvod i pretvaranje električne energije te u objektima kontrole i održavanja električnih vodova i mreža. U elektrani upravljaju i nadziru rad elektroenergetskih postrojenja (generatora, energetskih transformatora i sl.). U elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom glavni im je posao praćenje podataka na komandnoj ploči, odnosno komandnom pultu. Ako dođe do odstupanjima kontroliranih karakteristika (snage, napona i sl.), pravodobno moraju poduzeti odgovarajuće mjere. Tehničari za elektroenergetiku rade i na održavanju električnih strojeva u elektroenergetskom postrojenju. Povremeno usklađuju ili zamjenjuju dijelove koji su podložni trošenju (npr. četkice ili namote generatora i sl.). Planiraju i izrađuju tehničko-tehnološku dokumentaciju remonta cjelokupnog postrojenja. Električni vodovi i električne mreže služe prijenosu proizvedene električne energije dalekovodima do mjesta razdioba (trafostanice) i dalje – niskonaponskom mrežom – do potrošača. Tehničari za elektroenergetiku proračunavaju potrebne karakteristike dalekovoda i niskonaponske mreže, dimenzioniraju vodove, analiziraju dijagrame opterećenja, procjenjuju okolne uvjete izvedbe te utvrđuju broj i vrstu trafostanica. Pri tomu se služe računalom, priručnicima sa standardima elektromaterijala (vodiča, poluvodiča, izolatora, niskonaponskih sklopki, rastavljača, osigurača i zemljospojnica). U izvedbi i održavanju električnih mreža kontroliraju mjere zaštite od dodirnog napona, uzemljenja nadzemnih vodova te zaštite od kratkog spoja i prenapona. Smetnje i kvarove u električnim mrežama otkrivaju i otklanjaju u timu stručnjaka. U automatski upravljanim i reguliranim električnim mrežama, smetnje i kvarovi uzrokuju automatsko isklapanje električne struje, pa je brzina intervencije važna za smanjenje materijalne štete. Tehničari za elektroenergetiku svojim radom pridonose da potrošači neprekinuto dobivaju električnu energiju odgovarajućih karakteristika, uz ekonomičnu cijenu prijenosa i maksimalnu zaštitu ljudi i objekata od udara struje i požara.

Radni uvjeti

Tehničari za elektroenergetiku dio poslova obavlja u zatvorenom prostoru normalne temperature i vlažnosti (kad radi u kontrolnoj stanici, elektrani ili tehničkom uredu). Pri pregledu električnih vodova na terenu izloženi su vremenskim nepogodnostima. Poslove obavljaju pretežno u stojećem i sjedećem položaju. Ako su nepažljivi, izlažu se opasnosti od strujnog udara. U svom radu dijelom rade samostalno i odgovorni su za svoje poslove, a dijelom rade u grupi i s njom dijele odgovornost. Propusti u radu mogu imati posljedice za zdravlje i život ljudi i velike materijalne štete. Radno je vrijeme propisano i u pravilu se odvija u smjenama. Uobičajena su i dežurstva s produženim radnim vremenom. I posao na terenu katkada zahtijeva produžen rad. U iznimnim prilikama nepredviđenih zastoja i kvarova zahtijeva se i rad u ne-uobičajeno vrijeme (npr. noću).

Poželjne osobine

Poslovi tehničara za elektroenergetiku zahtijevaju dobar vid i rhtmoznavanje boja (jer se bojom označuje funkcija vodova). Snalaženje u nepredviđenim situacijama, sposobnost tehničkog i analitičkog rješavanja problema pridonosi uspjehu u radu. Nužna je preciznost i savjesnost u radu. Za terenske poslove poželjna je i dobra fizička sprema.

Osposobljavanje i napredovanje

Sa završenom srednjom elektrotehničkom školom četverogodišnjeg trajanja i položenim završnim ispitom dobiva se svjedodžba tehničara za elektroenergetiku. Općim stručnim sadržajima u prve dvije godine srednjeg obrazovanja te posebnim programskim sadržajima za to usmjerenje u završnim godinama obrazovanja stječu se dobre teoretske osnove i znanja za poslove u praksi. Vještine za rad stječu se praktičnom nastavom u radionicama i specijaliziranim elektrolaboratorijima. Napredovanje u radu moguće je specijalizacijom za određenu vrstu posla. Napredovati se može i nastavkom obrazovanja na višoj školi ili fakultetu elektrotehničke ili srodne struke.

Bliska zanimanja

Zanimanje tehničara za elektroenergetiku povezano je sa zanimanjem tehničara za elektrostrojarstvo. Bliska su mu i ostala zanimanja tehničara elektrostruke. Dio poslova vezan je i za poslove zanimanja elektromontera i elektroinstalatera (kojiput se u dijelu i preklapaju), kao što se u nekim dijelovima vežu (i preklapaju) s poslovima inženjera elektrotehnike.