Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Elektroinstalateri

Opis poslova

    Elektroinstalateri ugrađuju električne instalacije i postavljaju uređaje električne rasvjete. Oni održavaju i postavljene uređaje te otklanjanju moguće kvarove. Rade i na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Električne sustave instaliraju uglavnom u stanovima, uredima, tvornicama i privatnim poduzećima. U radu se služe standardnim elektroinstalaterskim alatom, koji čine kombinirana kliješta, čekić, ključevi raznih veličina, bušilica, instrumenti za mjerenje napona i ispitivanje jakosti struje. Procjenjuje se da će ubuduće sve više elektroinstalatera biti osposobljeno za instaliranje složenih aparata kao što su telefoni i kompjutori.
    Vrsta poslova koje obavljaju ovisi o mjestu zapošljavanja. Ako su zaposleni u uredima i poduzećima, popravljaju električnu opremu. Njihovi kolege koji rade u industrijskim postrojenjima, osim što rade na postavljanju i održavanju električne opreme, sudjeluju u održavanju i popravcima različitih vrsta motora. Kada rade na složenim uređajima u industrijskim pogonima, surađuju s inženjerima, elektromehaničarima i tehničarima različitih profila.
    Bitan dio posla elektroinstalatera sastoji se od pre-ventivnog održavanja električne opreme. Samostalno zamjenjuju dijelove električne opreme: sklopke, električne provodnike i električne komponente. Pošto opaze da rad na električnim instalacijama može biti opasan, o tom izvješćuju upravu. U slučaju takve opasnosti trebaju biti osposobljeni da samostalno instaliraju novu opremu.

Radni uvjeti

    Uvjeti rada uglavnom ovise o mjestu zapošljavanja. Elektroinstalateri često rade u neugodnim položajima, od kojih je najzastupljenije stajanje. Kada ugrađuju električne instalacije i rasvjetu u objekte koji su u izgradnji, obično rade stojeći na ljestvama ili skelama, koje mogu biti postavljene na visini. Pri tomu su izloženi negativnim atmosferskim utjecajima, djelovanju buke i prašine. Dok rade, prijeti im opasnost od strujnog udara, pada s visine i ozljeda. Zbog mogućih ozljeda na radu vrlo je važno poznavati i primjenjivati mjere zaštite na radu. Obično rade 40 sati na tjedan, a nekada zbog opsega posla i rokova rade i više. Zbog dogovorenih rokova i vremenskog škripca moguć je rad u smjenama i rad vikendom. Elektroinstalateri zaposleni na poslovima održavanja moraju se odazvati se na poziv kad god im je upućen.

Poželjne osobine

    Poželjno je da su dobra zdravlja, bar prosječne tjelesne snage i natprosječne tjelesne izdržljivosti. Budući da se rad često odvija na visini, ne smiju se bojati visine. Diskvalificira ih i sklonost vrtoglavici. Trebaju imati dobar vid na blizinu i daljinu. Zbog nužnosti razlikovanja boja izolatora električnih vodiča, osobe koje ne razlikuju boje sasvim su isključene. Zbog naglašena rada ruku i prstiju, zahtijeva se bar prosječna ručna spretnost i spretnost prstiju te dobra usklađenost pokreta s vidnim podacima.
    Od psiholoških osobina poželjna je sabranost i preciznost u radu te opreznost zbog primjene mjera zaštite na radu. Psihički izrazito nestabilne osobe i osobe sklone alkoholizmu i drugim ovisnostima nisu pogodne za ovo zanimanje. Osobe s nedovoljnom intelektualnom razvijenošću ne mogu svladati ovo zanimanje.

Osposobljavanje

    Elektroinstalateri se osposobljavaju u trogodišnjim obrtničkim školama. Osnovna specifičnost takva školovanja jest u prožimanju teorijske i praktične nastave. Teorijska nastava izvodi se u školi, a veći dio praktične nastave u poduzećima ili privatnim obrtima. Program se ostvaruje naizmjeničnim tjednim boravkom učenika u školi i na praksi.
    Teorijska nastava sastoji se od općeg i stručnog ili naukovnog dijela. Opći dio sadrži samo najnužnije opće predmete, kao što su hrvatski i strani jezik, povijest, tjelesni odgoj i izborni predmet. Strukovni dio uključuje predmete kao što su osnove elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici, električne instalacije, elektroničke komponente, električne mreže, električni strojevi i druge predmete. Znanje teorijskih predmeta služi kao osnova za razumijevanje i praćenje praktične nastave. Cilj je praktične nastave praktično osposobljavanje učenika za buduće zanimanje.
    Nužan uvjet za upis u obrtničku školu, osim svjedodžbi završenih razreda osnovne škole i liječničke potvrde, jest ugovor sklopljen s privatnim obrtnikom ili poduzećem. Tim ugovorom učenik se obavezuje da će pohađati praktičnu nastavu cijelog školovanja, učeći od elektroinstalatera s iskustvom i dozvolom za obavljanje takva osposobljavanja. Učenik je za vrijeme prakse dužan voditi dnevnik praktične nastave. Na kraju treće godine školovanja polaže se završni ispit, koji se sastoji od općeg dijela, naukovnog dijela i završnog rada. Njime učenik dokazuje da je stekao znanja, vještine i navike potrebne za obavljanje poslova u ovom zanimanju.
    Posljednjih godina bilježi se nagli porast privlačnosti obrtničkih zanimanja, pa time i porast interesa za zanimanje elektroinstalatera, čime se podiže bodovni prag za upis u zanimanje. Osim što solidnijih ocjena i ugovora o naukovanju, potrebno je preispitati vlastitu motivaciju za odabir zanimanja. Dosadašnja iskustva pokazuju da stanovit broj učenika ne uspijeva završiti školovanje. Kad završe školu, stječu stručni naziv elektroinstalatera.

Zapošljavanje

    Za naukovanja u poduzeću ili privatnom obrtu učenici primaju novčanu naknadu. Iznosi naknade mogu varirati od simboličnog iznosa do iznosa prosječne plaće u struci. Ako učenik prilikom pohađanja praktične nastave pokaže visok stupanj sposobnosti i motivacije za rad, postoji mogućnost da se zaposli na istom mjestu. Ostali imaju prosječne izglede za posao. Zbog zahtjeva zanimanja i uvjeta rada, određen se broj nakon završenog školovanja odlučuje potražiti drugo zanimanje. Oni koji ostanu raditi u zanimanju mogu, nakon tri godine rada, polagati majstorski ispit, koji je uvjet za otvaranje vlastita obrta, što znači dodatnu mogućnost zapošljavanja. Primanja elektroinstalatera zaposlenih u poduzećima ovise o poslovanju poduzeća.

Bliska zanimanja

    Poslovi i način osposobljavanja elektroinstalatera bliski su poslovima i načinu osposobljavanja elektromehaničara, elektroničara-mehaničara i autoelektričara.