Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Brodski časnici

Opis poslova

Brodski časnici    Brodski časnici upravljaju i održavaju plovila i rukovode radom posade. Oni rade na trgovačkim i putničkim brodovima, tegljačima, trajektima, ribarskim brodovima, brodovima za posebne namjene i ostalim većim plovilima.
    Kapetan ili zapovjednik broda rukovodi brodom i svim pripadnim službama na brodu, predstavlja brodara te obavlja određene poslove upravne prirode. On je nadređen ostalim brodskim časnicima i cijeloj posadi. Općenito je odgovoran za sigurnost plovidbe, posade i broda. Kapetani određuju kurs i brzinu, manevriraju brodom kako bi izbjegli riskantne situacije ili ostale brodove. Dužni su osobno upravljati brodom prilikom prolaza kroz kanale, tjesnace, pri ulasku u luku ili rijeku te izlasku iz njih u slučajevima smanjene vidljivosti, kao i kada to zahtijeva sigurnost broda i uvjeti plovidbe. Periodično određuju poziciju broda, služeći se navigacijskim sredstvima, opažanjem nebeskog svoda i pomorskim kartama. Oni zapovijedaju članovima posade koji usmjeravaju putanju broda, upravljaju brodskim motorom, signaliziraju svoju poziciju ostalim plovilima, održavaju plovilo, vrše privez broda ili sudjeluju u tegljenju broda. Kapetani su odgovorni za ispravnost procedura i pridržavanje pravila sigurnosti pri ukrcaju ili iskrcaju tereta ili putnika. Odgovorni su i za radnu ispravnost svih strojeva, uređaja i opreme na plovilu te za redovito vođenje brodskog dnevnika i ostalih zapisa o kretanju broda i prijevozu tereta. U slučaju havarije poduzimaju mjere za spas putnika, članova posade, tereta i brodskih isprava.
    Na velikim plovilima kapetanima pomažu časnici palube. Prekooceanski trgovački brodovi obično imaju prvog, drugog i trećeg časnika palube. Oni se smjenjuju u upravljanju službom palube i nadgledanju ukupnog funkcioniranja plovila. Neposredno vode navigaciju u svojoj smjeni na zapovjedničkom mostu tijekom plovidbe. Na manjim plovilima kapetanu pomaže jedan časnik palube ili dva.
    Časnici stroja, obično pomorski strojari, rukovode upravljanjem, održavanjem i popravljanjem glavnog porivnog stroja i svih pripadajućih strojeva i uređaja za pogon broda, kao što su generatori, kotlovi, crpke i ostala postrojenja. Veliki trgovački brodovi obično imaju četiri časnika stroja: upravitelja stroja te prvog, drugog i trećeg časnika. I oni, kao i časnici palube, rade u smjenama.
    Upravitelj stroja tehnički je rukovoditelj cijelog broda, odgovoran je za tehničku ispravnost broda i neposredno rukovodi radom osoblja stroja. U dogovoru ili po zapovijedi kapetana određuje režim vožnje i brzinu broda, vodeći računa o ekonomičnosti pogona. Odgovoran je za redovito vođenje dnevnika stroja. Prilikom manevriranja osobno rukovodi radom u strojarnici.

Radni uvjeti

    Brodski časnici upravljaju brodom u svim vremenskim uvjetima. Iako nastoje izbjeći vremenske nepogode i oluje na moru, rad u vlažnim, hladnim i bučnim uvjetima može biti neugodan. Potonuća brodova vrlo su rijetka, pa ipak su moguće situacije u kojima je posada prinuđena napustiti plovilo, pri čemu postoji opasnost za život i zdravlje članova posade. Brodski časnici većinu vremena rade unutra, u dobrim mikroklimatskim uvjetima. Ovo se posebno odnosi na novije brodove, koji nerijetko imaju klimatizirane prostorije, dobru zvučnu zaštitu od bučnih strojeva i ugodne prostore za odmor i boravak u slobodno vrijeme.
    Brodski časnici izbivaju iz kuće duže vrijeme, zbog čega obično bolje zarađuju. Većina ih je ugovorno zaposlena za jedno putovanje, posebno na prekooceanskim trgovačkim brodovima. Tada im boravak na brodu traje više mjeseci, a ovisno o trajanju plovidbe određuje se i vrijeme boravka kod kuće. Tijekom plovidbe dežurstva im obično traju četiri sata, nakon čega su osam sati slobodni. Ovisno o vrsti i namjeni plovila kojim upravljaju, brodski časnici mogu raditi u smjenama po 6 ili 12 sati, nakon čega slijedi isto toliko razdoblje za odmor. Neki nakon smjene od 8 ili 12 sati odlaze kući svakog dana, a nekima boravak na brodu i kod kuće traje po mjesec dana.

Poželjne osobine

    Brodski časnici trebaju biti dobra općeg zdravstvenog stanja, osobito uredna sluha i vida. Poželjno je da se časnici palube lako orijentiraju u prostoru te da su sposobni za predočavanje prostornih odnosa. Ove sposobnosti posebno dolaze do izražaja prilikom čitanja pomorskih karata, određivanja pozicije i korigiranja smjera kretanja plovila te općenito pri manevriranju brodom. U radu časnika stroja važne su sposobnosti uočavanja mehaničkih odnosa, što se odnosi na upravljanje i održavanje strojnog kompleksa plovila.
    Budući da brodski časnici rukovode radom drugih članova brodske posade, važno je da posjeduju određene osobine i vještine koje obično karakteriziraju uspješne rukovoditelje, npr. sklonost timskom radu, toleranciju na stres i vještinu postupanja s ljudima. Ovo je posebno važno zbog specifičnosti koje nosi socijalna izolacija posade na duže vrijeme. Zbog rada u smjenama i općenito uvjeta rada i života na brodu, posebno je važno da su brodski časnici emocionalno čvrste osobe.

Osposobljavanje i napredovanje

    Školovanje i napredovanje brodskih časnika, kao i ostalog brodskog osoblja, regulirano je posebnom međunarodnom konvencijom o standardima osposobljavanja i pomoračkim certifikatima. Školovanje brodskih časnika započinje u pomorskoj školi, gdje se polaznici usmjeravaju u nautički ili strojarski smjer. Nakon završene škole budući brodski časnici trebaju godinu dana provesti na plovidbi kao vježbenici palube (kadeti) ili vježbenici stroja da bi postali poručnici trgovačke mornarice, odnosno pomorski strojari I. klase. Uz polaganje određenih ispita, na taj se način dolazi do razine trećeg časnika palube, odnosno stroja. Napredovanje na više razine (drugi, odnosno prvi, časnik) uvjetovano je dužinom plovidbe i polaganjem određenih ispita. Polaganje ispita za kapetana duge plovidbe, nakon čega se mogu obavljati poslovi zapovjednika broda, zahtijeva završen prvi ili drugi stupanj nautičkog smjera pomorskog fakulteta i najmanje dvije godine plovidbe. Slično tomu, upraviteljem stroja postaje se nakon završenog prvog ili drugog stupnja strojarskog smjera na pomorskom fakultetu ili brodostrojarskog smjera na tehničkom fakultetu i dvije godine radnog iskustva na poslovima časnika stroja. Na temelju položenih ispita potrebnih za napredovanje u ovom zanimanju, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza izdaje dozvole za rad brodskim časnicima. One se upisuju u pomorske knjižice ili matrikule. Osim ovih zahtjeva, svakih pet godina treba produžiti ove dozvole, što uključuje i liječničke preglede kod specijalista za medicinu rada.

Bliska zanimanja

    Poslovi i odgovornosti slični onima koje obavljaju časnici palube mogu se naći u zanimanjima lučkih kapetana i peljara. Časnici stroja obavljaju poslove i zadatke koji se mogu naći u zanimanjima strojarskih inženjera te tehničara za brodostrojarstvo.