Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Inženjeri prehrambene tehnologije

Opis poslova

    Inženjeri prehrambene tehnologije – ili prehrambeni tehnolozi – razvili su brojne tehnološke procese i procese u kojima se koriste živi organizmi za proizvodnju, preradbu i konzerviranje hrane. Ti procesi omogućuju dugotrajnije čuvanje hrane bez kvarenja i gubitka vrijednih sastojaka. U uvjetima povećanog onečišćenja okoliša u kojem se uzgajaju sirovine za prehrambenu proizvodnju, velikog rasta populacije koju treba opskrbiti hranom kao i zbog povećane svijesti o ulozi i značenju prehrane u očuvanju zdravlja, prehrambena tehnologija ima sve veće značenje u društvu. Inženjeri prehrambene tehnologije zapošljavaju se u različitim djelatnostima i na različitim poslovima: od znanstveno-istraživačkog rada, prehrambene proizvodnje do marketinga gotovih proizvoda.
    Prehrambeni tehnolog koji se bavi istraživačkim radom radi u laboratorijima, gdje proučava i traži nove metode proizvodnje hrane, načine poboljšavanja hranjive vrijednosti te nove mogućnosti u čuvanju i pripremanju hrane. Spaja i analizira prikupljene podatke i iz njih izvodi zaključke te piše znanstvene izvještaje. Prehrambeni tehnolog radi i u prehrambenoj proizvodnji i u analitičkim laboratorijima za kontrolu kvalitete proizvoda. Koordinira rad i vodi tehnološki proces, priprema upute za radnike u kojima su sadržani opisi sastojaka, način i vrijeme unošenja u proces i tehnološki parametri za svaku fazu procesa. Nadgleda i automatizirane procese te optimira parametre, ovisno o svojstvima ulaznih sirovina. Kontrolira i koordinira uzimanje uzoraka da bi se osigurala odgovarajuća kvaliteta proizvoda, kao i poštivanje industrijskih i drugih propisanih standarda. Uzorke različitim fizikalno-kemijskim postupcima analiziraju tehnolozi u laboratorijima i utvrđuju poštivanje propisanih parametara kvalitete proizvoda, a potom zapisuju i izvještavaju o rezultatima ispitivanja. Prehrambeni tehnolozi sudjeluju i u planiranju, projektiranju, konstruiranju i puštanju u pogon objekata prehrambene industrije. Prehrambeni tehnolog koji radi kao stručni suradnik na području marketinga i prodaje gotovih proizvoda osigurava stručne informacije o prehrambenim proizvodima. Sudjeluje i u istraživanju tržišta, izradbi plana za marketinški plasman novog proizvoda te organiziranju stručnih skupova na kojima potrošačima predstavlja proizvod.
    Inženjeri prehrambene tehnologije specijaliziraju se na različitim područjima: prehrambenom inženjerstvu, biokemijskom inženjerstvu te nutricionizmu. Specijalizacija na nekom području moguća je već nakon prve godine studija.
    Prehrambeno inženjerstvo jest disciplina koja se bavi proizvodnjom i preradbom namirnica i obuhvaća praktičnu primjenu znanja o hrani za proizvodnju i konzerviranje prehrambenih proizvoda. Sirovine u prehrambenoj proizvodnji mogu biti biljnog i životinjskog podrijetla i prerađuju se procesima specifičnim za taj proizvod (npr. mlijeko, meso, šećer, napici i dr.). Zbog velike raznolikosti sirovina postoji i velik broj tehnoloških operacija koje se provode da bi se dobila željena kakvoća proizvoda.
    Biokemijsko je inženjerstvo disciplina u kojoj se kombiniraju znanja iz biologije i inženjerstva u proizvodnji, preradbi i čuvanju biološkog materijala te obradbi otpadnih voda i materijala.
    Nutricionizam ili znanost o hrani i prehrani jest studij odnosa čovjeka i hrane. Obuhvaća proučavanje i primjenu znanja o biološkoj vrijednosti hrane, njezinoj funkciji u prehrani, ulozi dijete u liječenju bolesti i sl. Nutricionisti rade na problemima prehrane svih populacijskih kategorija te proizvodnji i pripremi proizvoda namijenjenih posebnim grupama potrošača, kao što su oboljeli od šećerne bolesti ili sportaši. Rade i na planiranju pravilnih i društveno organiziranih obroka (u studentskim menzama i sl.) te na kontroli kvalitete i zdravstvene ispravnosti namirnica.

Radni uvjeti

    Prehrambeni tehnolozi obično rade standardno radno vrijeme u prehrambenoj proizvodnji, uredu ili laboratoriju. Rad u prehrambenoj proizvodnji podrazumijeva često boravljenje u pogonima koji su umjetno osvijetljeni, gdje je povećana buka, a i moguća je prisutnost vonjeva (npr. u proizvodnji mlijeka).
    Inženjeri koji se specijaliziraju za prehrambeno inženjerstvo zapošljavaju se u industriji za preradbu žitarica, mlijeka, mesa, ribe, voća i povrća, šećera i konditorskih proizvoda, pića i napitaka te u industriji duhana. Specijalizirani za biokemijsko inženjerstvo zapošljavaju se u industriji koja se koristi biotehnološkim procesima u proizvodnji piva, vina, alkohola, kvasca te u proizvodnji antibiotika i drugih farmaceutskih proizvoda. Nutricionisti se zapošljavaju u ugostiteljstvu, bolnicama, školama, đačkim menzama, gdje planiraju i vode proces pripreme hrane. Zapošljavaju se i u industriji na kreiranju novih proizvoda.

Poželjne osobine

    Inženjeri prehrambene tehnologije moraju imati razvijen interes za prirodne znanosti, u prvom redu kemiju i biologiju. Budući da znanja s ovih područja moraju kombinirati sa znanjima iz tehnologije i strojarstva, moraju imati i razvijen smisao za tehničke probleme. Za inženjera prehrambene tehnologije važno je da je odgovoran i samostalan u donošenju odluka, jer proizvodni proces treba prilagođavati karakteristikama sirovina koje ulaze u obradbu.
    Budući da se od inženjera prehrambene tehnologije očekuje da radi u multidisciplinarnim timovima, poželjno je također da ima znanja iz drugih disciplina, kao što su poslovanje i marketing, sposobnost organiziranja rada i rukovođenja te sposobnost dobre usmene i pismene komunikacije.

Osposobljavanje

    Prehrambeni tehnolozi nakon srednje škole moraju završiti četverogodišnji studij prehrambene tehnologije. Za upis na taj studij potrebna su dobra predznanja iz matematike, kemije i biologije. U Hrvatskoj se prehrambena tehnologija može studirati na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu te na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Završavanje oba studija osigurava stručni naziv diplomirani inženjer prehrambene tehnologije. Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu nudi smjerove prehrambeno inženjerstvo, biokemijsko inženjerstvo i nutricionizam, dok Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku nudi prehrambeni smjer, smjer prehrambenog inženjerstva i smjer procesnog inženjerstva. Nakon završenog studija moguće je znanstveno usavršavanje na poslijediplomskom studiju.

Bliska zanimanja

    Posao inženjera prehrambene tehnologije sličan je poslu inženjera kemijske tehnologije, poslu kemičara, biologa, inženjera strojarstva te poslovima na području drugih prirodnih i bioloških znanosti.