Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Inženjeri agronomije

Opis poslova

    Inženjeri agronomije ispituju metode uzgoja poljoprivrednih kultura i domaćih životinja te razvijaju postupke kako bi se poboljšala njihova kvaliteta i rodnost. Pronalaze načine sigurnijeg suzbijanja štetnika i bolesti poljoprivrednih kultura te djelotvornije zaštite poljoprivrednog tla i voda. Provode laboratorijske pokuse i poljska ispitivanja, kako bi usavršili metodu preradbe sirovih poljoprivrednih proizvoda, testirali pesticide, oplemenili bilje, proveli selekcije novih sorti, kontrole sjemenskog materijala i sadnica.
    Poslovi agronoma mogu se veoma razlikovati, ovisno o području rada, specifičnom usmjerenju ili specijalizaciji. Među agronomima na području bilinogojstva ima nekoliko skupina stručnjaka. Tako se neki pretežito bave uzgojem ratarskih kultura, ispituju nove sorte žitarica, industrijskog i krmnog bilja. Organiziraju ili vode državne ili privatne poljoprivredne posjede te pružaju stručne savjete proizvođačima. Pedolozi se bave uređenjem zemljišta i zaštitom poljoprivrednog tla. Provode ispitivanja kemijskog, fizikalnog i biološkog sastava tla, klasificiraju i izrađuju karte tipova tala. Ispituju i primjenjuju postupke za poboljšanje strukture tla, savjetuju proizvođače o načinima najboljeg iskorištavanja zemlje te kako izbjeći ili otkloniti različite probleme, npr. eroziju. Posebnu skupinu agronoma čine stručnjaci za zaštitu bilja ili “biljni liječnici”. Oni rade kao inspektori za zaštitu bilja u poljoprivrednim ljekarnama i poduzećima koja obavljaju mjere zaštite bilja. Inženjeri voćarskog i vinogradarskog smjera bave se planiranjem, projektiranjem i podizanjem voćnjaka i vinograda, ispitivanjem novih načina uzgoja, ekoloških uvjeta proizvodnje, bioloških i fizioloških osobina vrsta, sorti i podloga voća, odnosno vinove loze. Agronomi specijalizirani za vinarstvo bave se ispitivanjem sastava vina i različitih vrsta kvasaca te također priznavanjem autohtonih vina. Stručnjaci na području vrtlarstva specijalizirani su za proizvodnju i uzgoj ukrasnog bilja i povrća, bave se izgradnjom i održavanjem zelenih gradskih površina i cvjetnjaka te zaštitom staklenika i rasadnika.
    Agroekonomisti su stručnjaci za rad na području distribucije, preradbe, transporta, prodaje i marketinga poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, osiguranja proizvodnje i nekretnina u poljoprivredi, za gospodarsko vještačenje, kreditiranje poljoprivrede, a bave se i poslovima upravljanja u poljoprivrednim zadrugama ili tvrtkama, npr. planiranjem, analizom i organizacijom poslovanja i sl. Neki se inženjeri agronomije, nadalje, specijaliziraju za područje mehanizacije svih grana poljoprivredne proizvodnje.
    Stručnjaci na području stočarstva bave se proizvodnjom, odnosno znanstvenoistraživačkim radom vezanim uz uzgoj, reprodukciju, rast i razvoj svih domaćih životinja. Agronomi specijalizirani za ribarstvo bave se uzgojem i ulovom riba i drugih organizama te zaštitom mora i kopnenih voda. Inženjeri mljekarskog smjera bave se ispitivanjem, proizvodnjom i preradbom mlijeka i mliječnih proizvoda te kontrolom i ocjenjivanjem njihove kvalitete.
    Inženjeri uređenja krajobraza primjenjuju različite zaštitnoplanerske postupke, kao bi očuvali okoliš, odnosno postojeću krajobraznu baštinu. U sklopu raznih službi za prostorno i urbanističko planiranje i projektiranje rade i na osmišljavanju i kreiranju novih krajobraznih struktura, odnosno unapređenju i povećavanju krajobrazne kompleksnosti.

Radni uvjeti

    Agronomi rade na vrlo različitim mjestima: poljoprivrednim proizvodnim, trgovačkim, vrtlarskim, komunalno-hortikulturnim poduzećima, poljodjelskim komorama, zadružnim organizacijama, tvornicama poljoprivrednih strojeva, stočne hrane, sredstava za zaštitu bilja i sl., rasadnicima, poljoprivrednim ljekarnama, istraživačkim, kontrolnim i analitičkim laboratorijima pri institutima i zavodima za zaštitu bilja, srednjoškolskim stručnim i visokoškolskim ustanovama, bankama, osiguravajućim društvima itd.
    Veći dio poslova agronomi obavljaju u uredima ili laboratorijima, uz propisano radno vrijeme, najčešće u prijepodnevnoj smjeni. Agronomi čiji je rad neposredno vezan uz proizvodnju mogu biti izloženi nepovoljnijim uvjetima (npr. rad na otvorenom, u poljima, skladištima, silosima, staklenicima, tvornicama, na farmama i sl.). Rad u staklenicima često se odvija i izvan redovitog vremena, a zbog izloženosti različitim kemijskim sredstvima za tretiranje površina može uključivati i određene zdravstvene rizike.

Poželjne osobine

    Poželjno je da su agronomi podjednako sposobni raditi samostalno, ali i kao članovi tima. Strpljenje u radu s ljudima te umješnost i jasnoća u komunikaciji posebno su važne osobine za agronome koji surađuju i nadziru rad osoba niske stručne spreme.

Osposobljavanje i napredovanje

    Za bavljenje poslovima agronoma potrebno je nakon srednje škole završiti studij agronomskih znanosti. Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu postoje tri studija koja traju 4 i po godine: studij bilinogojstva, stočarstva i uređenja krajobraza. Studij bilinogojstva omogućuje izobrazbu sedam profila stručnjaka prema studijskim usmjerenjima: Ratarstvo, Uređenje i zaštita tla, Zaštita bilja, Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, Agroekonomika, Vrtlarstvo i Mehanizacija. Studij stočarstva uključuje tri smjera: Stočarstvo, Ribarstvo i Mljekarstvo. Studiji bilinogojstva i stočarstva koncipirani su tako da studenti u prvih sedam semestara stječu temeljna znanja s područja na koje se studij odnosi, a u osmom i devetom semestru usvajaju specifična znanja karakteristična za usmjerenje. Studij uređenja krajobraza obuhvaća interdisciplinarni program koji osposobljuje stručnjake za rješavanje kompleksnih problema na području krajobraznog planiranja i oblikovanja. Agronomija se u Hrvatskoj još može studirati na Agronomskom fakultetu u Osijeku i na Višoj agronomskoj školi u Križevcima. Nakon završenog četveroipogodišnjeg studija studenti stječu stručni naziv diplomiranog inženjera agronomije odgovarajućeg profila ili usmjerenja. Dvogodišnji studij ili viša škola obrazuje stručnjake – inženjere agronomije.

Bliska zanimanja

    Poslovi agronoma bliski su poslovima biologa, inženjera šumarstva te stručnjaka na području drugih prirodnih znanosti, posebno kemičara i biokemičara. Agronomima stočarskog smjera bliski su poslovi veterinara.