Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Ekonomisti

Opis poslova

    Ekonomisti istražuju načine kako društvo iskorištava svoje ograničene izvore – sirovine, ljudski rad i kapital – kako bi proizvelo robu i usluge. Oni proučavaju troškove i učinke proizvodnje, rhtmodjele i potrošnje roba i usluga. Svoje spoznaje temelje na proučavanju ekonomskih pojava i procesa; zato skupljaju i analiziraju podatke, prate i prognoziraju ekonomske trendove. U svojim se istraživanjima usmjeruju na različite ekonomske probleme i pojave, kao što su troškovi energije, inflacija, porezi, cijene, zaposlenost. Na temelju podataka privredne statistike i ekonomske teorije, ekonomisti analiziraju međuzavisnost ekonomskih pojava i procesa. Objašnjavaju i predviđaju njihovo djelovanje na čitavu privredu rastom prosječnog nacionalnog dohotka, analizom dijela populacije koji ne može naći posao i stopom rasta cijena.
    Većina se ekonomista bavi praktičnom primjenom ekonomskih spoznaja. Oni savjetuju poduzeća, banke, osiguravajuća društva, investicijske fondove, sindikate, vladine organizacije. Budući da se razvoj ekonomskih pojava želi uputiti u poželjnom smjeru, ekonomisti moraju imati jasno definirane ekonomske ciljeve. Zato se neki bave kreiranjem i primjenom ekonomske politike na određenom području djelovanja, kao što su npr. područje financija, rada, poljoprivrede, trgovine, prometa, energije, zdravstva. Ovisno o području kojim se bave, ekonomisti primjenjuju različite metode. Na primjer, u provođenju istraživanja mogu se služiti metodom anketnog istraživanja, a u ekonomskim predviđanjima ekonometrijskim modeliranjem. Pripremanje izvještaja važan je dio njihova posla, koji uključuje izradbu tablica i grafičkih prikaza te opisivanje i objašnjenje prikazanih podataka.

Radni uvjeti

    Ekonomisti zaposleni u vladinim organizacijama, bankama i poduzećima imaju uobičajeno uredsko radno vrijeme. Svoje poslove (pisanje izvještaja, obradbu statističkih podataka) obavljaju samostalno, ali vrlo često i kao dio tima. Često rade u uvjetima ograničenih vremenskih rokova, pa je moguć i prekovremeni rad. Njihov svakodnevni rhtmored može se prekinuti posebnim zahtjevima za određenim podacima, pismima, sastancima ili konferencijama. Česta su putovanja zbog prikupljanja podataka i sudjelovanja na skupovima.

Poželjne osobine

    Kao istraživači složenih društvenih pojava, ekonomisti bi trebali biti kreativni i intelektualno radoznali. No istodobno oni moraju imati smisla za objektivnu i sustavnu analizu, osobito za precizan rad s brojkama, jer znatan dio vremena provode obrađujući podatake. Strpljivost i upornost nužne su karakteristike, jer analize mogu biti složene i dugotrajne. Rezultate svojeg rada trebaju znati prikazati jasno i jednostavno, usmeno i pismeno. Budući da često rade u timu, potrebna im je vještina sporazumijevanja i smisao za suradnju.

Osposobljavanje

    Ekonomski se stručnjaci osposobljuju na ekonomskim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Postoje dvogodišnji programi za zvanje ekonomist i četverogodišnji programi za zvanje diplomirani ekonomist. Osoba koja se želi baviti analitičkim radom na području ekonomije, kakav je opisan u ovom članku, trebala bi završiti četverogodišnji studij ekonomije. Dvogodišnji ili četverogodišnji studiji poslovne ekonomije osposobljuju usmjerene praktičare s područja računovodstva, financija, menadžmenta, ekonomske informatike, marketinga, trgovine, hotelijerstva, turizma, poduzetništva. Diploma ekonomskog fakulteta dovoljna je za većinu poslova kojima se bave ekonomisti. No sve je veći broj složenijih ekonomskih poslova koji zahtijevaju dodatno školovanje na nekom poslijediplomskom studiju ekonomskih znanosti.

Bliska zanimanja

    Ekonomskim problemima bave se istraživači i analitičari tržišta, voditelji marketinga, financijski rukovodioci, računovodstveni stručnjaci.