Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Financijski rukovodioci

Opis poslova

    Financijski rukovodioci upravljaju priljevom i odljevom financijskih sredstava. U institucijama državne uprave to čine, u skladu s planovima korištenja tih sredstava, a u bankama i u proizvodnim i uslužnim radnim organizacijama u skladu s njihovom poslovnom politikom. U svome radu redovito izrađuju, analiziraju i interpretiraju financijske izvještaje, kao što su mjesečni i godišnji financijski planovi prihoda i rashoda i izvještaji o njihovoj realizaciji, planovi investicija ili sanacija poslovanja, planovi i analize dinamike otplaćivanja kratkoročnih i dugoročnih pozajmica, obračuni dividendi, obračuni poreznih davanja, zbog donošenja ili predlaganja odgovarajućih odluka o korištenju financijskih sredstava.
    Financijski rukovodioci koji rade u institucijama državne uprave, kao što su gradske i županijske uprave, ministarstva te Vladine službe, nadgledaju sastavljanje godišnjih proračuna, odnosno planova prihoda i rashoda, i usklađuju ih s očekivanim poreznim prihodima. Pristigla sredstva planski i namjenski usmjeravaju, a s dužnicima pregovaraju o podmirenju obaveza. Surađuju u izradbi zakona i propisa kojima se reguliraju porezne obaveze i način trošenja proračunskih sredstava. Financijski rukovodioci u poreznim upravama nadgledaju sastavljanje poreznih obračuna i kontroliraju ispravnost poreznih prijava.
    Financijski rukovodioci koji rade u bankama utvrđuju kriterije za dodjeljivanje kredita i nadgledaju njihovo namjensko i racionalno korištenje, kako bi se minimizirao poslovni rizik i gubici, a maksimizirala dobit. Kontinuirano razvijaju poslovanje s poslovnim partnerima i građanima, projektirajući različite kreditne linije, trgovinu vrijednosnim papirima, organizirajući svojim klijentima usluge plaćanja pri uvozu i izvozu. U skladu s uvjetima na tržištu novca planiraju i uvode olakšice kojima nastoje privući nove korisnike financijskih usluga koje nude. Razvijaju dokumentacijski sustav banke i predlažu načine cirkuliranja proizvedenih dokumenata i metode njihove kontrole.
    Financijski rukovodioci koji rade u proizvodnim i uslužnim radnim organizacijama nadgledaju izradbu financijskih izvješća s područja računovodstvenog, financijskog i materijalnog knjigovodstva poduzeća. Ovisno o prirodi poslovnih zahtjeva s kojima se susreću, razvijaju i primjenjuju različite instrumente platnog prometa, kao što su ugovori s bankama o različitim kreditnim aranžmanima, odgode plaćanja, aneksi ugovora s investitorima, te instrumente za devizno poslovanje i poslovanje dionicama. Pregovorima s ulagačima financijski rukovodioci osiguravaju potrebna financijska sredstva kratkoročni i dugoročnim pozajmicama za plaćanje materijala, isplate plaća, režijske troškove, investicije u opremu i strojeve te definiraju dinamiku otplaćivanja. Redovito kontroliraju pravodobno otplaćivanje dugova dobavljačima materijala i opreme te plaćanje računa za troškove infrastrukture (voda, struja, plin, grijanje, telefon). Katkada razmatraju pokretanje sudskih postupaka protiv dužnika koji nisu platili isporučene proizvode ili izvršenu uslugu u zakonskom roku. Prema potrebi izračunavaju različite financijske pokazatelje o poslovanju organizacije ili obračunavaju porezna opterećenja i olakšice koje prate neku poslovnu odluku.
    Budući da se poslovne odluke sve većim dijelom zasnivaju na financijskim informacijama, financijski rukovodioci sudjeluju u projektiranju, dorađivanju i razvoju novih poslovnih informatičkih sustava koji proizvode takve informacije. Redovito ih nadgledavaju u pogledu radne točnosti, pouzdanosti i zaštićenosti podataka od gubitka ili protuzakonite manipulacije.
    Radni zadaci i obaveze te odgovornosti financijskog rukovodioca ovise o veličini organizacije u kojoj radi: što je organizacija veća, posao je specifičniji. Zbog odgovornosti za pravodobno i točno izvještavanje o financijskom poslovanju te odgovornosti jesu li financijske transakcije u skladu s internim pravilnicima organizacije te zakonskim odredbama, financijski rukovodioci stalno prate zakonske propise koji reguliraju financijsko poslovanje te predlažu mjere za njihovu primjenu.

Radni uvjeti

    Financijski rukovodioci rade u uredima, a katkada posjećuju druge službe, banke, klijente ili su na poslovnim putovanjima u ograncima istog poduzeća. Pretežno rade samostalno, često su nazočni na sastancima, koji mogu biti iscrpljujući. Osim u jutarnjoj smjeni, rade i prekovremeno. Odgovornost za pravodobnu izradbu financijskih izvješća i za usklađenost financijskog poslovanja sa zakonskim odredbama postaju za financijske rukovodioce čest izvor stresa.

Poželjne osobine

    Financijski rukovodioci trebaju imati razvijene matematičke sposobnosti za brzu analizu i interpretaciju podataka. Od njih se također očekuje da budu sposobni izložiti financijske informacije u govornom i pisanom obliku članovima upravljačke strukture, investitorima, klijentima i drugim korisnicima tih rezultata. Brojnost odredbi u zakonskoj regulaciji financijskog poslovanja traži od financijskih rukovodilaca dobro pamćenje, a suradnja s kolegama i poslovnim partnerima razvijene vještine pregovaranja.

Osposobljavanje i napredovanje

    Financijski rukovodioci trebaju imati završen četvero-godišnji ekonomski fakultet, smjer računovodstvo i financije ili bankarstvo, koji mogu pohađati na sveučilištima u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu. Za napredovanje prema bolje plaćenim radnim mjestima financijskim je rukovodiocima nužno radno iskustvo, uz stalno dodatno samostalno osposobljavanje te pohađanje različitih seminara koji se organiziraju povodom zakonskih promjena u financijskom poslovanju.

Zapošljavanje

    Financijski rukovodioci mogu se zaposliti u svim većim poduzećima, gdje vođenje financijskog poslovanja treba obavljati posebna služba. Uz dugogodišnje iskustvo, financijski rukovodilac može otvoriti vlastito poduzeće za financijsko savjetovanje ili se specijalizirati za forenzičko računovodstvo, koje se odnosi na istraživanje složenih financijskih transakcija u kojima postoji sumnja da su se pojavile zakonom nedopuštene radnje. Iskusni financijski stručnjaci traže su za poslove revizije poslovanja različitih organizacija ili institucija, koji uvidom u financijsko poslovanje potvrđuju njegovu zakonitost. U najnovije vrijeme neki se od njih odlučuju na posao brokera, odnosno trgovaca dionicama.

Bliska zanimanja

    Financijskim rukovodiocima bliska su zanimanja u računovodstvu (npr. računovodstveni stručnjaci) te većina bankarskih zanimanja (npr. dileri i brokeri). Bliska su im i druga rukovodna zanimanja (npr. menadžeri, komercijalni rukovodioci).