Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Etnolozi

Opis poslova

    Etnologija je samostalna povijesna znanost koja proučava one elemente kulture pojedinih naroda koji nose etnička obilježja. Na taj način etnologija utvrđuje etničku povijest ljudskih skupina. Etnolog je stručnjak koji se bavi skupljanjem, proučavanjem, sistematizacijom i prezentacijom tradicijske kulture naroda ili pučkom predajnom baštinom.
    Etnolozi se mogu zapošljavati u muzejima, državnim ustanovama koje se brinu o zaštiti spomeničke i prirodne baštine, u zavodima i zbirkama s etnografskom građom, u domovima kulture, u kulturnoumjetničkim društvima kao voditelji folklornih skupina, u turizmu kao turistički vodiči te u drugim ustanovama koje imaju potrebu za zvanjem etnologa (na primjer, u medijima). Najveći se broj etnologa zapošljava u muzejima. Etnolog u muzeju rukovodi etnografskom zbirkom muzeja i odgovara za nju, sustavno prikuplja etnološku građu, radi na stručnoj i znanstvenoj obradbi građe te njezinu predstavljanju javnosti. Osim toga, etnolog u muzeju vodi i stručnotehničku dokumentaciju, brine se o pravilnoj postavi, smještaju i čuvanju građe te o njezinoj zaštiti. On priprema izložbe, izrađuje njihove koncepcije i kataloge.
    Posao etnologa temelji se na prikupljanju građe terenskim istraživanjem i na proučavanju objavljene i neobjavljene građe (na primjer, one koja je pohranjena u arhivima). Skupljanje predmeta koji imaju etnografsku vrijednost obavlja se na terenu, uglavnom po selima. Valja istaknuti da glavni predmet proučavanja etnologije i jest selo, njegove specifičnosti, promjene koje doživljava tijekom vremena, način stanovanja i organizacija prostora te tradicijska seoska kultura. Etnolog je pri tomu zainteresiran za proučavanje tradicijskih kuća i nastambi, organizaciju seoskog gospodarstva, način odijevanja stanovništva, običaje i ponašanja u svakodnevnom životu. Proučavajući tradicijsku kulturu naroda, etnolog na terenu dolazi u dodir s predmetima i pojavama koji imaju posebnu etnografsku vrijednost. Takvi su predmeti narodne nošnje, drugi dijelovi odjeće, pokućstvo, predmeti koji su se rabili u kućanstvu i gospodarstvu i slično. Etnolog dolazi do ove građe na temelju kupoprodajnih ugovora s vlasnikom ili pak donacijom. Etnolozi vode brigu i o zaštiti tradicijskih nepokretnih spomenika, na primjer kuća koje imaju obilježja karakteristična za neko podneblje (recimo, tradicionalno građene kuće slavonskih sela). Briga o zaštiti duhovnih dobara, poput običaja (npr. pogrebni običaji, običaji vezani uz crkvene blagdane), tipičnih plesova (npr. moreška) i napjeva također je posao etnologa.
    Do potrebnih podataka etnolog dolazi terenskim istraživanjima, na koja odlazi s unaprijed pripremljenim pitanjima za kazivače, ljude koji će mu biti izvor podataka. Etnolog uglavnom zapisuje kazivanja kazivača, a može se služiti i pomagalima (kazetofonima, videokamerama i fotoaparatima). Kada istražuje htmekte tradicijske kulture poput napjeva ili plesova, etnologu mogu pomoći i stručnjaci drugih profila, npr. muzikolozi, koji etnologu pomažu u zapisivanju narodnih pjesama notama. Po povratku s terena etnolog sistematizira prikupljenu građu, sprema je u obliku terenskih izvještaja ili je znanstveno obrađuje. Zadatak etnologa u muzeju jest i da prikupljenu građu pripremi i predstavi javnosti.
    Etnolozi koji rade u državnim ustanovama, poput ministarstava i zavoda za zaštitu spomeničke i kulturne baštine, bave se različitim oblicima savjetodavne službe, nadziru rad etnologa, vode brigu o etnološkim zbirkama na terenu i slično. Njihov je zadatak i zaštita pokretnih i nepokretnih etnoloških dobara, poput privatnih i muzejskih etnoloških zbirki, različitih objekata tradicijske arhitekture (npr. kuća i gospodarskih zgrada), ali i zaštita čitavih ambijentalnih cjelina, poput etnoparkova ili sela čiji se izgled i prostorna organizacija mogu smatrati tipičnima za neko podneblje.
    Dio se etnologa odlučuje za znanstvenu karijeru na fakultetima i u institutima. Njihov je posao poučavanje studenata i znanstveno proučavanje etnoloških pojava.

Radni uvjeti

    Kako je istaknuto, većina etnologa zapošljava se u muzejima i državnim institucijama, pa stoga uglavnom rade u prijepodnevnoj smjeni. Budući da etnolozi do većine podataka dolaze istraživanjem na terenu, česta su putovanja sastavni dio posla. U stručnom pogledu, posao etnologa uglavnom je samostalan, no zahtijeva i suradnju sa stručnjacima drugih profila (npr. muzikolozima, povjesničarima umjetnosti, arheolozima). Priprema i organizacija izložbi prikupljene građe može biti povezana s vremenskim škripcem.

Poželjne osobine

    Posao etnologa zahtijeva analitičnost, strpljivost i temeljitost u radu. Lako uočavanje detalja također je poželjna osobina. Budući da se u prikupljanju građe često susreće s ljudima, za etnologa su poželjne dobro razvijene komunikacijske i druge socijalne vještine. Etnolog na terenu prikuplja podatke od više kazivača, pa je sposobnost sinteze poželjna osobina. Sposobnost pismenog izražavanja te lakoća verbalnog izraza važne su svakom etnologu. Za etnologa su poželjne i organizacijske vještine.

Osposobljavanje

    Etnolozi stječu zvanje nakon četverogodišnjega studija. U Hrvatskoj se etnologija može studirati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Zadru, i to kao dvopredmetna studijska grupa, dakle u kombinaciji s još nekim predmetom. Obično su to srodna znanstvena područja, kao što su povijest, povijest umjetnosti i arheologija. Uvjet za upis na studij etnologije jest položen razredbeni ispit. Broj prijavljenih kandidata obično ne premašuje značajnije broj onih koji se mogu upisati. Nakon završetka studija stječe se naziv diplomiranog etnologa. Stručna izobrazba etnologa u muzeju nastavlja se polaganjem stručnog ispita za kustosa muzeja. Nakon određenog vremena provedenoga u zvanju kustosa etnolog stječe pravo na zvanje višega kustosa ili muzejskoga savjetnika. Diplomirani etnolozi mogu se upisati i na dvogodišnji poslijediplomski studij. Za znanstveni rad i akademsku karijeru potreban je doktorat iz etnologije.

Bliska zanimanja

    Vrlo srodno zanimanje jest zanimanje antropologa. Povezana su zanimanja i povjesničari, povjesničari umjetnosti te arheolozi. Etnolog zaposlen u muzeju obavlja niz poslova kustosa muzeja.