Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Menadžeri

Opis poslova

Menadžeri    Menadžeri rade na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim proizvodnim i uslužnim poduzećima, u kojima kreiraju i provode poslovnu politiku. U pravilu su rukovodioci vitalnih službi poduzeća, u koje se ubrajaju proizvodnja, prodaja i nabava, služba računovodstva i financija, kadrovska služba te služba istraživanja i razvoja.
    Menadžeri organiziraju i koordiniraju izvršenje radnih zadataka, nadgledaju njihovo provođenje i motiviraju zaposlene. Tim aktivnostima oni nastoje udovoljiti ciljevima organizacije: održati i povećati proizvodnost i dobit, zadovoljiti promjenjive i sve specifičnije potrebe kupaca, uvesti tehnološke promjene u radni proces. Zbog organizacije izvršenja radnih zadataka menadžeri planiraju rad službi kojima upravljaju u skladu s definiranom strategijom poslovanja. Predlažu godišnje i mjesečne planove rada u kojima predviđaju potrebne aktivnosti i resurse. Prilikom ostvarenja tih planova rhtmoređuju radne zadatke ili ovlasti svojim suradnicima ili drugim službama.
    Da bi koordinirali i provodili nadzor nad izvršenjem radnih zadataka, menadžeri formuliraju pravila koja se odnose na rhtmodjelu odgovornosti i nadležnosti, mehanizme kontrole i razmjenu informacija. Pojave li se problemi, menadžeri ih nastoje riješiti i s tim ciljem razvijaju timove ili mreže struč-njaka različitih profila unutar i izvan organizacije. Menadžeri odgovaraju za zakonitost poslovanja povjerenih im službi, stoga kontinuirano prate zakonske propise s područja svojih odgovornosti. Motiviranje zaposlenih menadžeri postižu tako da jasno izražavaju suradnicima i podređenima svoje zahtjeve i daju im povratne informacije. Pritom izražavaju svoju viziju organizacijskih ciljeva na razumljiv način i potiču zaposlene da tu viziju slijede, iskazujući poštovanje i povjerenje njihovim naporima.
    Budući da poslovanje na svjetskom tržištu postaje vrlo složeno, natjecateljsko i nepredvidljivo, posao menadžera sve se više usmjeruje prema strateškom upravljanju, poduzetništvu i integrativnom upravljanju. Strateško upravljanje pod-razumijeva da menadžer uočava ključne trendove razvoja tehnologije i njima prilagođuje poslovnu i razvojnu politiku poduzeća. Zbog težnje prema decentralizaciji velikih inertnih poduzeća i razvijanju poslovanja autonomnih profitnih centara, menadžeri nalik poduzetnicima preuzimaju nove rizike i razvijaju nove načine za rješavanje problema, primjenjujući inovacije. Integrativnom upravljanju menadžeri se približuju integrirajući stručna znanja koja primjenjuju da bi kreirali proizvode i usluge najbliže potrebama potrošača, čime poduzeće stječe prednosti na tržištu. Na primjer, komercijalni stručnjaci trebaju biti i tehnički obrazovani ukoliko žele prodavati proizvod visoke tehnologije.

Radni uvjeti

    Menadžeri rade u uredima, u prijepodnevnoj smjeni, prema potrebi prekovremeno. Davanje uputa suradnicima i podređenima, poslovni sastanci, obilazak različitih službi poduzeća oduzima im velik dio radnog vremena. Na put odlaze kada trebaju poslovno pregovarati s dobavljačima, kupcima ili ulagačima ili posjetiti konkurente na sajmovima. Timski rad primjenjuju prilikom rješavanja problema i donošenja važnih odluka. Zbog rizičnosti strateških poslovnih odluka, odgovornosti za poslovanje u skladu sa zakonom, čestih putovanja kada su odvojeni od obitelji te zbog vremenskih rokova koje moraju poštovati menadžeri su izloženi stresovima.

Poželjne osobine

    Za menadžere je važna sposobnost analitičkog mišljenja i brzog zaključivanja. U odsutnosti potrebnih informacija, sposobnost intuitivnog i kreativnog mišljenja povećava vjerojatnost da će menadžer donijeti odluku primjerenu situaciji. Od njih se očekuje da imaju razvijenu sposobnost jasnog i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku. Samoinicijativa, sistematičnost i sposobnost racionalne organizacije rhtmoloživog vremena te sklonost suradnji i timskom radu važne su pretpostavke radne uspješnosti. Visokom učinku pomaže i razvijenost vještina kao što su pažljivo slušanje drugih, taktičnost i umijeće pregovaranja.
    Menadžere treba krasiti postavljanje visokih ciljeva samima sebi, suradnicima i organizaciji te nezadovoljstvo prosječnim učinkom. Upornost, samopouzdanje i osjećaj kontrole nad onim što čine, ali uz objektivan odnos prema sebi, odnosno uz priznavanje vlastitih mogućnosti i ograničenja, održavaju njihov radni učinak na visini. Sklonost humoru te optimizam i polet kao osobine ličnosti olakšavaju menadžerov posao i čine ga manje stresnim. Poznavanje više svjetskih jezika i široka opća naobrazba pomaže im u poslovanju na svjetskom tržištu, na kojemu se susreću poduzeća raznolika po organizacijskoj kulturi i načinima poslovanja.

Osposobljavanje i napredovanje

    Posebne škole za menadžere ne postoje. Potrebno je imati visokoškolsku naobrazbu, navedene osobine i radno iskustvo da bi se u organizaciji otvorila mogućnost napredovanja prema upravljačkim položajima. Za radna mjesta koja se odnose na međunarodno poslovanje sve se češće traži od kandidata da imaju završen neki od poslijediplomskih programa za MBA (prema engl.: Master of Business Administration), koji se slušaju na zagrebačkom kao i na većini europskih i američkih sveučilišta.
    Organizacije se za svoje potrebe služe dvjema vrstama strategija za identifikaciju i razvoj menadžera. Prva je planska, strukturirana, centralizirana i kontinuirana i podrazumijeva dugotrajno praćenje zaposlenih. To radi kadrovska služba sistematskim procjenjivanjem i intervjuima, opažanjem ponašanja i registriranjem kritičnih događaja. Takva strategija primjenjuje se u stabilnim organizacijama koje se sporo razvijaju, kao što su banke. Druga je strategija nestrukturirana i decentralizirana, provodi se prema potrebi, a organiziraju je i provode postojeći menadžeri među svojim suradnicima. Ova je strategija tipična za manja poduzeća koja brzo razvijaju svoje poslovanje.
    Budući da rade na ključnim položajima u poduzeću, menadžeri posvećuju posebnu pozornost stručnom usavršavanju – seminarima, poslovnim školama te samo-stalnim radom. Menadžeri mogu napredovati do položaja generalnog direktora poduzeća, koji upravlja timom podređenih menadžera.

Zapošljavanje i zarade

    Menadžeri koji ispunjavaju sve navedene zahtjeve relativno su rijetki, pa imaju dobru mogućnost zapošljavanja. Mogućnosti za zapošljavanje sve su bolje u uslužnim djelatnostima te u neproizvodnim djelatnostima, kao što su sport, kultura, estrada, zabava i rekreacija.

Bliska zanimanja

    Zanimanju menadžera bliska su sva rukovodna zanimanja (kao npr. komercijalni, tehnički i financijski rukovodiociravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova, ravnatelji zdravstvenih ustanova) i posrednička zanimanja (kao što su npr. agenti osiguranja, agenti za prodaju nekretnina te dileri i brokeri).