Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Statističari i demografi

Opis poslova

    Statističari planiraju istraživanja, prikupljaju i obrađuju dobivene podatke te razvijaju i unapređuju statističke teorije i metodologiju. Svoja znanja primjenjuju na svim područjima znanosti, gospodarstva i administracije. Oni prikupljaju i obrađuju podatke npr. o broju upisanih učenika i studenata u različite obrazovne ustanove, broju i vrsti krivičnih i prekršajnih djela te karakteristikama počinitelja, izgradnji svih vrsta objekata, količini utrošenog materijala i dobivenih industrijskih i poljoprivrednih proizvoda. Prate i sve vrste prometa, trgovine, prikupljaju i analiziraju podatke o zaposlenosti i osobnim dohocima, prihodima i rashodima pojedinih poduzeća i društvenom bruto proizvodu.
    Njihov je posao istraživački, stoga započinje planiranjem istraživanja. To uključuje definiranje problema istraživanja i uzorka ispitanika, kao i odabir i izradbu prikladnog instrumentarija (ankete). Statističari obično ne anketiraju ispitanike sami nego educiraju anketare koji obavljaju taj terenski posao. Prikupljene podatke statističari kontroliraju, šifriraju i obrađuju primjerenim statističkim postupcima. Dobivene rezultate interpretiraju i sastavljaju izvještaje za naručioce posla ili izrađuju znanstvene radove. Zaposleni u Državnom statističkom zavodu mjesečno, kvartalno ili godišnje objavljuju rezultate, kako bi bili dostupni mogućim korisnicima.
    Demografi prikupljaju i obrađuju podatke o stanovništvu te utvrđuju međusobne odnose kretanja i različitih karakteristika stanovništva s drugim društvenim i gospodarskim pojavama. Oni prikupljaju podatke o prostornom rhtmoredu stanovništva (demogeografija) i o različitim obilježjima populacije nekog područja. Podaci kojima barataju demografi odnose se na natalitet, mortalitet, vjenčanja, razvode (prirodna kretanja stanovništva), dobnu i spolnu strukturu stanovništva, obrazovanje, državljanstvo i zaposlenost (popis stanovništva) te na migracije stanovništva. Rezultate svojih istraživanja primjenjuju u društvenom i prostornom planiranju, kao npr. određivanje mjesta izgradnje škola, bolnica, stambenih objekata, kulturnih i industrijskih centara.

Radni uvjeti

    Statističari i demografi rade u uredima, a radni im je dan osmosatni. Osnovno im je sredstvo za rad kompjutor, što kojiput može biti naporno zbog duga sjedenja i naprezanja očiju. Neki su poslovi repetitivni i jednolični (npr. unos podataka), stoga mogu biti zamorni. No, s druge strane, organizacija istraživanja, analiza podataka, razvijanje teorija i novih statističkih modela te osmišljavanje rješenja praktičnih problema složeniji su poslovi koji traže znanje i kreativnost. Poslovi katkada podrazumijevaju i odlazak na teren, odnosno intervjuiranje ispitanika u njihovim domovima.

Poželjne osobine

    Za statističare i demografe vrlo je važna sistematičnost, organiziranost i pedantnost u obavljanju različitih zadataka. Ove su osobine potrebne u svim fazama rada: od izradbe instrumentarija do interpretacije brojčanih podataka, kojima svakodnevno barataju. Važna je i sklonost matematici i statistici te solidno znanje na tim područjima. Poznavanje rada na kompjutoru i engleskog jezika uvjeti su za zapošljavanje u ovim zanimanjima.

Osposobljavanje

    Na poslovima statističara zapošljavaju se ekonomisti i matematičari. Na poslovima demografa zapošljavaju se razni profili stručnjaka: ekonomisti, pravnici, geografi i sociolozi. Stoga se osposobljavanje razlikuje, ovisno o primarnom profesionalnom usmjerenju.

Zapošljavanje

    Statističari i demografi najviše se zapošljavaju u Državnom zavodu za statistiku i drugim državnim institucijama (ministarstva, Hrvatska narodna banka, Zavod za platni promet, Zavod za zapošljavanje). Mogu se zaposliti i u institutima i zavodima, poput Instituta za turizam ili Zavoda za urbanizam. Osim u državnim ustanovama rade i u privatnim ili državnim poduzećima, bankama i osiguravajućim društvima. Mogu raditi i kao predavači u srednjim, višim i visokim školama te kao znanstvenici na sveučilištu ili institutima.

Bliska zanimanja

    Zanimanju statističara i demografa bliska su sva zanimanja koja se temelje na radu s brojčanim podacima. To su npr. zanimanja računovodstvenih stručnjaka, knjigovodstvenih službenika, ekonomista, računalnih programera i matematičara. Zanimanju demografa slična su zanimanja geografa i sociologa.