Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Tehnički rukovodioci

Opis poslova

    Tehnički rukovodioci rukovode proizvodnjom nekog proizvoda, eksploatacijom postrojenja ili ostvarenjem nekog tehnološkog procesa. To može biti u elektrotehnici, građe-vinarstvu, strojarstvu, kemijskoj industriji, metalurgiji i drugdje. Proizvodnju organiziraju na temelju mjesečnih i godišnjih planova proizvodnje koje podnose upravi poduzeća. Te planove izrađuju u skladu s poslovnom strategijom poduzeća. Pri njihovoj provedbi rukovode pojedinim proizvodnim pogonima ili podređenim tehničkim službama, kao što su kontrola kvalitete, razvojna služba, služba održavanja i služba zaštite na radu povjeravanjem radnih zadataka pojedinim izvršiocima. Kako bi osigurali potreban nadzor, tehnički rukovodioci organiziraju tok proizvodne dokumentacije te predlažu, provode i nadgledaju izvršenje organizacijskih propisa.
    Tehnički rukovodioci u eksploataciji postrojenja i upra-vljanju tehnološkim procesima pretežno se bave tehnološkim problemima, a manje organizacijskima. Rješavaju tekuće stručne probleme da bi postrojenje radilo neprekinuto, sigurno i učinkovito. Rješavaju probleme razvojnih investicija da bi uveli poboljšane metode proizvodnje i racionalizacije tehnološkog procesa. Bave se i zaštitom zaposlenih, imovine i prirodnog okoliša.
    Tehnički rukovodioci intenzivno surađuju s ostalim službama i s upravom poduzeća. Primjerice, plan proizvodnje koji predlažu jest podloga za izradbu financijskih planova; pregovaraju li s investitorima ili kupcima o tehničkim htmektima proizvodnje i eksploatacije usklađuju se s komercijalnom službom; sudjeluju li u inspekcijskim pre-gledima, podnose izvještaje upravi poduzeća o stanju sigurnosti i zaštite na radu. Da bi mogli osigurati potrebnu stručnu ekspertizu, stalno prate zakone, pravilnike i tehničke normative. Tehničkih rukovodioci moraju pratiti i uvoditi novu tehnologiju. Danas je to najčešće informatička tehnologija, koja omogućuje fleksibilno upravljanje čitavim proizvodnim procesom uz smanjenje cijene ljudskog rada, povećanje iskoristivosti strojeva i povećanje pouzdanosti i produktivnosti proizvodnje.

Radni uvjeti

    Tehnički rukovodioci rade u prijepodnevnoj i poslije-podnevnoj smjeni u uredima, koji su u neposrednoj blizini proizvodnih pogona, odnosno postrojenja ili gradnje kojima upravljaju. Obilazeći ih, mogu biti izloženi buci, nepovoljnim vremenskim uvjetima, prekomjernoj toplini, prašini ili agresivnim tvarima. Velik dio radnog vremena posvećuju obilasku različitih službi poduzeća, dajući upute suradnicima i podređenima te prema potrebi u timu s drugim stručnjacima rješavaju specifične probleme. Poštivanje vremenskih rokova proizvodnje i odgovornost za prikladnost predloženih tehničkih i tehnoloških mjera, za sigurnost ljudi i imovine te za zaštitu okoliša sigurno su za tehničke rukovodioce neizbježan izvor stresa.

Poželjne osobine

    Tehnički rukovodioci trebaju imati razvijenu praktičnu inteligenciju, analitičnost i smisao za sagledavanje cjeline. Organizacijske i rukovodne sposobnosti, vještina koordinacije velikog broja poslova te sposobnost za primjenu znanja s različitih tehničkih područja važni su preduvjeti uspjeha u tom zanimanju. Od tehničkih se rukovodilaca očekuje visok stupanj samoinicijative i samostalnosti pri donošenju odluka, ali i sklonost timskom radu. Zbog suradnje s netehničkim stručnjacima trebaju imati smisla da objasne tehničke probleme na jednostavan i razumljiv način. Interes za praćenje svjetskih tehnoloških trendova i njihovu primjenu omogućuje tehničkim rukovodiocima djelotvorno suočavanje kako s razvojnim zahtjevima poduzeća tako i sa zahtjevima tržišta.

Osposobljavanje i napredovanje

    Za tehničke rukovodioce najčešće se biraju diplomirani inženjeri sa završenim četverogodišnjim ili petogodišnjih studijem na nekom tehničkom ili tehnološkom fakultetu. Uz to je potrebno i višegodišnje radno iskustvo. U većim poduzećima mogu napredovati od operativnih razina, prema srednjima do vrhovnih upravljačkih razina. Tehnički ruko-vodioci na operativnoj razini u neposrednoj proizvodnji mogu biti i inženjeri sa završenom višom školom koja traje dvije godine.

Bliska zanimanja

    Tehničkim rukovodiocima bliska su, s jedne strane, sva inženjerska zanimanja (npr. inženjeri strojarstva, elektrotehike, brodogradnje), a s druge strane i zanimanja različitih rukovodilaca (npr. komercijalni i financijski rukovodioci) i menadžera.