Voditelji kadrovskih poslova

Opis poslova

    Voditelji kadrovskih poslova organiziraju djelatnost kadrovske službe, usklađuju rad organizacijskih jedinica te nadziru funkcioniranje ukupnoga kadrovskog sustava. Svrha njihova rada jest izbor kvalitetnih kadrova i nadzor nad iskoristivošću radnih potencijala zaposlenika. Da bi se to moglo postići, potrebno je da zaposlenici budu odgovarajuće rhtmoređeni, i to na osnovi svojih sposobnosti, sklonosti i motiviranosti za rad. To se postiže dobro organiziranom stručnom selekcijom i orijentacijom zaposlenih.
    Voditelji kadrovskih poslova moraju imati uvid u poslovnu strategiju i planove sustava u kojemu rade, da bi na temelju tih spoznaja mogli razrađivati kadrovsku strategiju i planove. Jedno od najvažnijih radnih područja voditelja kadrovskih poslova jest osmišljavanje (promišljanje), razradba i predlaganje kadrovske politike cjelokupnoga sustava te osiguravanje uvjeta za provedbu usvojene politike.
    Stručna podloga za rad voditelja kadrovskih poslova jest poznavanje osnova psihologije rada, osnova gospodarskih odnosa, poznavanje pravnih propisa s područja rada i radnih odnosa, mirovinsko-invalidskoga osiguranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite na radu te poznavanje drugih propisa relevantnih za uređivanje kadrovskih odnosa.Većina tih područja uređena je zakonski, pa voditelji kadrovskih poslova moraju poznavati razne zakone i primjenjivati njihove odredbe, ponajprije odredbe Zakona o radu, Zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju, Zakona o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti na radu te odredbe drugih zakonskih propisa kojima je uređena kadrovska problematika. Moraju poznavati i velik broj podzakonskih propisa te interne propise poduzeća ili ustanove u kojoj su zaposleni (statut, pravilnike, ugovore, kolektivne ugovore zaključene sa sindikatima i druge oblike uređivanja internih odnosa).
    Posebno važna djelatnost voditelja kadrovskih poslova jest organizacija permanentnoga stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova, pri čemu posebnu pozornost posvećuju visokostručnomu i poslovodnom kadru. To osposobljavanje i usavršavanje provode različitim programima obrazovnih ustanova, ali i interno razrađenim programa u poduzećima. Sa svojim suradnicima voditelji kadrovskih poslova odabiru obrazovne programe, razrađuju interne programe, predlažu ih poslovodstvu te osiguravaju ostvarenje prihvaćenih programa.
    Čuvanjem kadrovske dokumentacije i organizacijom vođenja različitih evidencija voditelji kadrovskih poslova osiguravaju administrativno praćenje za sve zaposlenike. Uz propisane evidencije, u dobro organiziranomu kadrovskom sustavu vode se i posebne evidencije, koje su u pravilu kompjutorizirane, da bi se mogla pratiti djelotvornost određenih akcija.

Radni uvjeti

    Voditelji kadrovskih poslova rade u gotovo svim organi-ziranim radnim sustavima, što znači da rade u vrlo različitim radnim uvjetima. No uglavnom rade u relativno udobnim uredima. Radno vrijeme im je propisano i u pravilu rade u prvoj smjeni. Prema potrebi rade i dulje od punog radnog vremena, a povremeno moraju poslovno putovati izvan mjesta rada. Posao im je dosta dimamičan i odvija se višestrukim komuniciranjem na različitim razinama – od kandidata koji traže posao, preko stručnih službi do najvišega poslovodstva, predstavnika vlasti te javnih i drugih ustanova. Uz svakidašnje organizacijske poslove, pregovore i dogovore s poslovnim partnerima, voditelji kadrovskih poslova izrađuju i planove, programe, izvješća i stručne elaborate. U manjim poduzećima ili ustanovama te u poslovnim sustavima sa stabilnim radnim programima dužnosti voditelja kadrovskih poslova nisu tako zahtjevne. Negdje su to uglavnom administrativno-tehnički poslovi.

Poželjne osobine

    Poželjno je da zbog čestoga, višestrukoga i slojevitog komuniciranja voditelji kadrovskih poslova budu komunikativne i emocionalno stabilne osobe. Budući da vode poslove za koje je potreban multidisciplinaran pristup, moraju posjedovati široku naobrazbu te biti dobro obaviješteni i taktični, ali i odlučni i dosljedni.

Osposobljavanje i napredovanje

    Voditelji kadrovskih poslova trebaju imati visokostručnu naobrazbu. Budući da rade na širokome poslovnom području, te poslove podjednako uspješno mogu obavljati psiholozi, pravnici, ekonomisti, pedagozi i drugi stručnjaci koji završe studij društvenoga smjera. U pravilu na radno mjesto voditelja kadrovskih poslova dolazi se nakon završetka fakulteta i duljega radnog iskustva na pojedinim poslovima u kadrovskoj funkciji. Osim toga voditelji kadrovskih poslova moraju proći osposobljavanje na raznim programima (seminarima) i sami se neprestano usavršavati.

Zapošljavanje i zarade

    Voditelji kadrovskih poslova zapošljavaju se u svim vrstama radnih organizacija. U većim poduzećima ili ustanovama rangirani su visoko i plaćeni relativno dobro. U nekim poslovnim sustavima oni su dio najvišega poslovodstva, pa im je plaća adekvatna.

Bliska zanimanja

    Zanimanja bliska voditelju kadrovskih poslova jesu menadžeri i ravnatelji (npr. ravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova ili ravnatelji zdravstvenih ustanova) te voditelji pojedinih poslovnih područja (npr. voditelji marketinga, financijski ili tehnički rukovodioci), jer uključuju usmjeravanje i nadgledanje osoblja.