Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Voditelji kadrovskih poslova

Opis poslova

    Voditelji kadrovskih poslova organiziraju djelatnost kadrovske službe, usklađuju rad organizacijskih jedinica te nadziru funkcioniranje ukupnoga kadrovskog sustava. Svrha njihova rada jest izbor kvalitetnih kadrova i nadzor nad iskoristivošću radnih potencijala zaposlenika. Da bi se to moglo postići, potrebno je da zaposlenici budu odgovarajuće rhtmoređeni, i to na osnovi svojih sposobnosti, sklonosti i motiviranosti za rad. To se postiže dobro organiziranom stručnom selekcijom i orijentacijom zaposlenih.
    Voditelji kadrovskih poslova moraju imati uvid u poslovnu strategiju i planove sustava u kojemu rade, da bi na temelju tih spoznaja mogli razrađivati kadrovsku strategiju i planove. Jedno od najvažnijih radnih područja voditelja kadrovskih poslova jest osmišljavanje (promišljanje), razradba i predlaganje kadrovske politike cjelokupnoga sustava te osiguravanje uvjeta za provedbu usvojene politike.
    Stručna podloga za rad voditelja kadrovskih poslova jest poznavanje osnova psihologije rada, osnova gospodarskih odnosa, poznavanje pravnih propisa s područja rada i radnih odnosa, mirovinsko-invalidskoga osiguranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite na radu te poznavanje drugih propisa relevantnih za uređivanje kadrovskih odnosa.Većina tih područja uređena je zakonski, pa voditelji kadrovskih poslova moraju poznavati razne zakone i primjenjivati njihove odredbe, ponajprije odredbe Zakona o radu, Zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju, Zakona o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti na radu te odredbe drugih zakonskih propisa kojima je uređena kadrovska problematika. Moraju poznavati i velik broj podzakonskih propisa te interne propise poduzeća ili ustanove u kojoj su zaposleni (statut, pravilnike, ugovore, kolektivne ugovore zaključene sa sindikatima i druge oblike uređivanja internih odnosa).
    Posebno važna djelatnost voditelja kadrovskih poslova jest organizacija permanentnoga stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova, pri čemu posebnu pozornost posvećuju visokostručnomu i poslovodnom kadru. To osposobljavanje i usavršavanje provode različitim programima obrazovnih ustanova, ali i interno razrađenim programa u poduzećima. Sa svojim suradnicima voditelji kadrovskih poslova odabiru obrazovne programe, razrađuju interne programe, predlažu ih poslovodstvu te osiguravaju ostvarenje prihvaćenih programa.
    Čuvanjem kadrovske dokumentacije i organizacijom vođenja različitih evidencija voditelji kadrovskih poslova osiguravaju administrativno praćenje za sve zaposlenike. Uz propisane evidencije, u dobro organiziranomu kadrovskom sustavu vode se i posebne evidencije, koje su u pravilu kompjutorizirane, da bi se mogla pratiti djelotvornost određenih akcija.

Radni uvjeti

    Voditelji kadrovskih poslova rade u gotovo svim organi-ziranim radnim sustavima, što znači da rade u vrlo različitim radnim uvjetima. No uglavnom rade u relativno udobnim uredima. Radno vrijeme im je propisano i u pravilu rade u prvoj smjeni. Prema potrebi rade i dulje od punog radnog vremena, a povremeno moraju poslovno putovati izvan mjesta rada. Posao im je dosta dimamičan i odvija se višestrukim komuniciranjem na različitim razinama – od kandidata koji traže posao, preko stručnih službi do najvišega poslovodstva, predstavnika vlasti te javnih i drugih ustanova. Uz svakidašnje organizacijske poslove, pregovore i dogovore s poslovnim partnerima, voditelji kadrovskih poslova izrađuju i planove, programe, izvješća i stručne elaborate. U manjim poduzećima ili ustanovama te u poslovnim sustavima sa stabilnim radnim programima dužnosti voditelja kadrovskih poslova nisu tako zahtjevne. Negdje su to uglavnom administrativno-tehnički poslovi.

Poželjne osobine

    Poželjno je da zbog čestoga, višestrukoga i slojevitog komuniciranja voditelji kadrovskih poslova budu komunikativne i emocionalno stabilne osobe. Budući da vode poslove za koje je potreban multidisciplinaran pristup, moraju posjedovati široku naobrazbu te biti dobro obaviješteni i taktični, ali i odlučni i dosljedni.

Osposobljavanje i napredovanje

    Voditelji kadrovskih poslova trebaju imati visokostručnu naobrazbu. Budući da rade na širokome poslovnom području, te poslove podjednako uspješno mogu obavljati psiholozi, pravnici, ekonomisti, pedagozi i drugi stručnjaci koji završe studij društvenoga smjera. U pravilu na radno mjesto voditelja kadrovskih poslova dolazi se nakon završetka fakulteta i duljega radnog iskustva na pojedinim poslovima u kadrovskoj funkciji. Osim toga voditelji kadrovskih poslova moraju proći osposobljavanje na raznim programima (seminarima) i sami se neprestano usavršavati.

Zapošljavanje i zarade

    Voditelji kadrovskih poslova zapošljavaju se u svim vrstama radnih organizacija. U većim poduzećima ili ustanovama rangirani su visoko i plaćeni relativno dobro. U nekim poslovnim sustavima oni su dio najvišega poslovodstva, pa im je plaća adekvatna.

Bliska zanimanja

    Zanimanja bliska voditelju kadrovskih poslova jesu menadžeri i ravnatelji (npr. ravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova ili ravnatelji zdravstvenih ustanova) te voditelji pojedinih poslovnih područja (npr. voditelji marketinga, financijski ili tehnički rukovodioci), jer uključuju usmjeravanje i nadgledanje osoblja.