Administrativni tajnici, v. tajnice
Aerodromski policajci, v. policajci i kriminalisti
Agenti
     osiguranja
     za prodaju nekretnina
Agroekonomisti, v. inženjeri agronomije
Agronomi, v. inženjeri agronomije
Akademski
    grafičari, v. likovni umjetnici
    kipari, v. likovni umjetnici
    montažeri, v. montažeri
    slikari, v. likovni umjetnici
    snimatelji, v. snimatelji
    umjetnici, v. likovni umjetnici
Akviziteri
Alatničari
Analitičari tržišta
Anglisti, v. filolozi (jezikoslovci)
Animatori, v. likovni umjetnici
Aranžeri
Aranžeri cvijeća, v. cvjećari
Arheolozi
Arhitekti
Arhivisti
Armirači
Asistenti snimanja, v. snimatelji
Asistenti, v. visokoškolski nastavnici i suradnici
Astronomi
Atašei, v. diplomati
Autoelektričari
Autolimari
Automatičari, v. inženjeri elektrotehnike
Automehaničari
Bačvari
Baletani, v. plesači i koreografi
Bankovni službenici
Bibliotekari
Biljni liječnici, v. inženjeri agronomije
Biokemičari, v. kemičari
Biolozi
Blagajnici
Bolničke sestre, v. medicinske sestre
Botaničari, v. biolozi
Bravari
Brijači, v. frizeri
Brodograđevni inženjeri, v. inženjeri brodogradnje
Brodograđevni tehničari
Brodomehaničari
Brodostrojarski tehničari, v. tehničari za brodostrojarstvo
Brodski časnici
Brokeri
    osiguranja, v. agenti osiguranja
    u bankarstvu i financijama
Brusači
Brusači stakla, v. staklobrusači
Carinici
Crtači stripova, v. likovni umjetnici
Cvjećari
Časnici palube, v. brodski časnici
Časnici stroja, v. brodski časnici
Časnici, v. zanimanja u oružanim snagama
Čuvari pruge
Daktilografi
Debatni stenografi
Defektolozi
Demografi
Dentalni-patolozi, v. stomatolozi
Dileri u bankarstvu i financijama
Diplomati
Diplomirani
    arheolozi, v. arheolozi
    arhivisti, v. arhivisti
    bibliotekari, v. bibliotekari
    dizajneri, v. dizajneri
    ekonomisti, v. ekonomisti
    etnolozi, v. etnolozi
    kriminalisti, v. policajci i kriminalisti
    montažeri, v. montažeri
    muzeolozi, v. kustosi muzeja
    novinari, v. novinari
    politolozi, v. politolozi
    povjesničari umjetnosti, v. povjesničari umjetnosti
    pravnici, v. pravnici
    sanitarni inženjeri, v. sanitarni tehničari i inženjeri
    snimatelji, v. snimatelji
    socijalni radnici, v. socijalni radnici
    veterinari, v. veterinari
Diplomirani inženjeri
    agronomije, v. inženjeri agronomije
    arhitekture, v. arhitekti
    biologije, v. biolozi
    brodogradnje, v. inženjeri brodogradnje
    cestovnog prometa, v. inženjeri prometa
    drvne tehnologije, v. inženjeri drvne tehnologije
    ekologije, v. biolozi
    elektrotehnike, v. inženjeri elektrotehnike
    fizike, v. fizičari i astronomi
    geodezije, v. inženjeri geodezije i geometri
    geologije, v. geolozi
    građevine, v. građevinski inženjeri
    grafičke tehnologije, v. inženjeri grafičke tehnologije
    kemije, v. kemičari
    kemijske tehnologije, v. inženjeri kemijske tehnologije
    matematike, v. matematičari
    metalurgije, v. metalurški inženjeri
    naftnog rudarstva, v. inženjeri naftnog rudarstva
    prehrambene tehnologije, v. inženjeri prehrambene tehnologije
    PT prometa, v. inženjeri prometa
    riječnog prometa, v. inženjeri prometa
    rudarstva, v. rudarski inženjeri
    strojarstva, v. strojarski inženjeri
    šumarstva, v. inženjeri šumarstva
    tekstilne tehnologije, v. inženjeri tekstilne tehnologije
    zračnog prometa, v. inženjeri prometa
    željezničkog prometa, v. inženjeri prometa
Direktori
    financijski, v. financijski rukovodioci
    fotografije, v. snimatelji
    komercijalni, v. komercijalni rukovodioci
    menadžeri
    odgovjno-obrazovnih ustanova, v. ravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova
    tehnički, v. tehnički rukovodioci
    ugostiteljskih objekata
    zdravstvenih ustanova, v. ravnatelji zdravstvenih ustanova
Dirigenti, v. glazbenici
Dizajneri
Dizajneri za tekstil i odjeću, viši v. inženjeri tekstilne tehnologije
Dizaličari, v. rukovatelji strojevima za prijenos materijala
Dječji psiholozi, v. psiholozi
Docenti, v. visokoškolski nastavnici i suradnici
Dočasnici, v. zanimanja u oružanim snagama
Doktori
    medicine, v. liječnici
    stomatologije, stomatolozi
    veterinarske medicine, v. veterinari
Domaćice i domaćini zrakoplova
Dopisnici, v. novinari
Drvni inženjeri, v. inženjeri drvne tehnologije
Drvni tehničari, v. drvodjeljski tehničari
Drvni tehnolozi, v. inženjeri drvne tehnologije
Drvodjeljski tehničari
Drvotokari
Ekolozi, v. biolozi
Ekonomisti
Električari, v. autoelektričari
Elektroenergetičari, v. inženjeri elektrotehnike
Elektroenergetički tehničari, v. tehničari za elektroenergetiku
Elektroinstalateri
Elektromehaničari
Elektroničari, v. inženjeri elektrotehnike
Elektroničari-mehaničari
Elektrostrojari, v. inženjeri elektrotehnike
Elektrostrojarski tehničari, v. tehničari za elektrostrojarstvo
Elektrotehničari
Etnolozi
Farmaceuti
Farmaceutski pomoćnici
Farmaceutski tehničari
Fasaderi
Filmski montažeri, v. montažeri
Filmski snimatelji, v. snimatelji
Filolozi
Financijski rukovodioci
Finomehaničari
Fitofarmaceuti, v. poljoprivredni tehničari
Fizičari
Fiziolozi, v. biolozi
Fizioterapeuti
Fizioterapeutski tehničari, v. fizioterapeuti
Forenzički psiholozi, v. psiholozi
Fotografi
Fotoreporteri, v. fotografi
Frizeri
Galanteristi
Galeristi, v. povjesničari umjetnosti
Geodeti, v. inženjeri geodezije i geometri
Geodetski tehničari, v. inženjeri geodezije i geometri
Geofizičari
Geološki tehničari
Geolozi
Geometri
Germanisti, v. filolozi (jezikoslovci)
Ginekolozi, v. liječnici
Gipsari
Glasnogovornici, v. stručnjaci za odnose s javnošću
Glavni snimatelji, v. snimatelji
Glavni urednici, v. urednici
Glazbalari, v. popravljači, ugođači i graditelji glazbala
Glazbenici
Glodači
Glumci
Graditelji glazbala
Građevinski inženjeri
Građevinski tehničari
Građevni limari, v. limari
Građevni stolari, v. stolari
Grafičari reprofotografi i kemigrafi
Grafičari slagari-monteri
Grafičari tiskari
Grafičari, v. likovni umjetnici
Grafički dizajneri, v. dizajneri
    v. likovni umjetnici
Grafički inženjeri, v. inženjeri grafičke tehnologije
Grafički tehničari
Grafički tehnolozi, v. inženjeri grafičke tehnologije
Grafički urednici, v. grafički tehničari
Granični policajci, v. policajci i kriminalisti
Hidrogeolozi, v. geolozi
Hotelijersko-turistički tehničari
    v. organizatori putovanja
    v. recepcionari
    v. turistički vodiči i pratioci
Ilustratori, v. likovni umjetnici
Imami, v. svećenici
Industrijski dizajneri, v. dizajneri
Industrijski mehaničari, v.mehaničari industrijskih strojeva
Industrijski psiholozi, v. psiholozi
Industrijski sociolozi, v. sociolozi
Industrijski stolari, v. stolari
Informatičari
    v. operatori na računalima
    v. projektanti informatičkih sustava
    v. računalni programeri
    v. sistemski inženjeri
Inspektori
Instalateri
    dizala
    električnih instalacija i uređaja, v. elektroinstalateri
    grijanja, hlađenja i klimatizacije
    telekomunikacijskih vodova i opreme, v. telekomunikacijski monteri i
    tehničari za telekomunikacije
    vodovodnih i plinskih sustava, v. vodoinstalateri i plinoinstalateri
Instrumentalisti, v. glazbenici
Internisti, v. liječnici
Inženjeri
    agronomije
    arhitekture, v. arhitekti
    biologije, v. biolozi
    brodogradnje
    cestovnog prometa, v. inženjeri prometa
    drvne tehnologije
    ekologije, v. biolozi
    elektrotehnike
    fizike, v. fizičari i astronomi
    geodezije
    geologije, v. geolozi
    građevine, v. građevinski inženjeri
    grafičke tehnologije
    kemije, v. kemičari
    kemijske tehnologije
    matematike, v. matematičari
    medicinske radiologije
    medicinsko-laboratorijski, v. medicinsko-laboratorijski tehničari i inženjeri
    metalurgije, v. metalurški inženjeri
    naftnog rudarstva
    odjevne tehnologije, v. inženjeri tekstilne tehnologije
    poljoprivrede, v. inženjeri agronomije
    prehrambene tehnologije
    prometa
    PT prometa, v. inženjeri prometa
    riječnog prometa, v. inženjeri prometa
    rudarstva, v. rudarski inženjeri
    sanitarni, v. sanitarni tehničari i inženjeri
    strojarstva, v. strojarski inženjeri
    šumarstva
    tekstilne tehnologije
    tekstilno-kemijske tehnologije, v. inženjeri tekstilne tehnologije
    tekstilno-mehaničke tehnologije, v. inženjeri tekstilne tehnologije
    za radio i telekomunikacije, v. inženjeri elektrotehnike
    zaštite na radu
    zračnog prometa, v. inženjeri prometa
    zrakoplovni, v. zrakoplovni inženjeri
    željezničkog prometa, v. inženjeri prometa
Inženjerski geolozi, v. geolozi
Istražitelji, v. novinari
Istraživači
Istraživači tržišta
Izvanredni profesori, v. visokoškolski nastavnici i suradnici
Izvjestitelji, v. novinari
Izvršni urednici, v. urednici
Javni bilježnici, v. pravnici
Jezgrari
Jezični savjetnici, v. filolozi (jezikoslovci)
Jezikoslovci
Kamenoklesari, v. klesari
Kamermani, v. snimatelji
Kapetani
    broda, v. brodski časnici
    zrakoplova, v. piloti
Kartonažeri
Kemičari
Kemigrafi, v. grafičari reprofotografi i kemigrafi
Kemijski laboranti
Kemijski tehničari
Kemijski tehnolozi, v. inženjeri kemijske tehnologije
Keramičari
Kinooperatori
Kipari, v. likovni umjetnici
Kirurzi, v. liječnici
Klesari
Klimatolozi, v. geofizičari i meteorolozi
Klinaši, v. naftni rudari
Klinički psiholozi, v. psiholozi
Knjigoveže
Knjigovodstveni službenici
Knjigovođe, v. knjigovodstveni službenici
Književni kritičari, v. filolozi (jezikoslovci)
Književni teoretičari, v. filolozi (jezikoslovci)
Knjižničari, v. bibliotekari
Kočničari
Kočničari, v. prateće osoblje vlaka
Kolari
Komentatori, v. novinari
Komercijalisti
Komercijalni fotografi, v. fotografi
Komercijalni rukovodioci
Kompjutorski programeri, v. računalni programeri
Kondukteri, v. prateće osoblje vlaka
Konobari
Kontrolori letenja
Konzervatori, v. kustosi muzeja
Kopiloti, v. piloti
Koreografi
Kovači
Kozmetičari
Kozmetičari-šminkeri, v. kozmetičari
    v. šminkeri
Kožarski galanteristi, v. galanteristi
Kožarski tehničari, v. tehničari u obradbi i preradbi kože
Kriminalisti
Kroatisti, v. filolozi (jezikoslovci)
Krojači
Krojači krzna i kože, v. krznari
Krovopokrivači
Krznari
Kuhari
Kustosi muzeja
Laboranti, kemijski, v. kemijski laboranti
Laboranti, v. medicinsko-laboratorijski tehničari i inženjeri
Lektori, v. filolozi (jezikoslovci)
Ličioci
Liječnici
Likovni kritičari, v. povjesničari umjetnosti
Likovni tehničari – aranžeri i scenografi, v. aranžeri i tehničari scenografije
Likovni umjetnici
Limari
Limari, v. autolimari
Lingvisti, v. filolozi (jezikoslovci)
Listonoše
Logopedi, v. defektolozi
Lučki kapetani
Ljekarnici, v. farmaceuti
Ljevači
Magistri farmacije, v. farmaceuti
Majstori tona, v. snimatelji tona
Manevarsko osoblje, v. manevristi, rukovatelji manevrom i kočničari
Manevristi
Manikeri
Marketinški stručnjaci, v. voditelji marketinga
Matematičari
Medicinske sestre
Medicinske sestre – medicinski tehničari, v. medicinske sestre
Medicinski radiolozi, v. inženjeri medicinske radiologije
Medicinski sociolozi, v. sociolozi
Medicinski tehničari, v. medicinske sestre
Medicinsko-laboratorijski inženjeri
Medicinsko-laboratorijski tehničari
Mehaničari
    brodova, v. brodomehaničari
    električnih strojeva, v. elektromehaničari
    elektroničkih uređaja, v. elektroničari-mehaničari
    industrijskih strojeva
    kućanskih aparata, v. elektromehaničari
    motornih vozila, v. automehaničari
    poljoprivredne mehanizacije, v. mehaničari poljoprivrednih strojeva
    poljoprivrednih strojeva
    preciznih instrumenata i uređaja, v. finomehaničari
    RTV, video i audio tehnike, v. elektroničari-mehaničari
    zrakoplova, v. zrakoplovni mehaničari
Menadžeri
    menadžeri
    financijski, v. financijski rukovodioci
    komercijalni, v. komercijalni rukovodioci
    tehnički, v. tehnički rukovodioci
Mesari
Metalurški inženjeri
Metalurški tehničari
Metalurzi, v. metalurški inženjeri
Meteorolozi
Mikrobiolozi, v. biolozi
    v. liječnici
Mikseri tona, v. snimatelji tona
Mineralozi, v. geolozi
Mješači tona, v. snimatelji tona
Mlađi pravosudni policajci, v. pravosudni policajci
Modni dizajneri, v. dizajneri
Molekularni biolozi, v. biolozi
Montažeri
Monteri
    dizala, v. instalateri dizala
    električnih instalacija i uređaja, v. elektroinstalateri
    grijanja, hlađenja i klimatizacije, v. instalateri grijanja, hlađenja i
    klimatizacije
    telekomunikacijskih vodova i opreme, v. telekomunikacijski monteri i
    tehničari za telekomunikacije
    vodovodnih i plinskih sustava, v. vodoinstalateri i plinoinstalateri
Mornari
Motoristi, v. naftni rudari
Naftni inženjeri, v. inženjeri naftnog rudarstva
Naftni rudari
Najavljivači, v. radijski i televizijski spikeri i najavljivači
Neurokirurzi, v. liječnici
Novinari
Obućari
Obućarsko-galanterijski tehničari, v. tehničari u obradbi i preradbi kože
Odgojitelji predškolske djece
Odjevni tehničari, v. tekstilni tehničari
Odvjetnici, v. pravnici
Operatori
    kemijskih postrojenja
    na računalima
    procesnih postrojenja u naftnoj industriji
    u elektroenergetskim objektima
Optičari, v. tehničari za naočalnu optiku
Oralni kirurzi, v. stomatolozi
Organizacijski psiholozi, v. psiholozi
Organizatori putovanja
Ortodonti, v. stomatolozi
Ortopedski obućari, v. obućari
Osiguravatelji, v. agenti osiguranja
Osnovnoškolski učitelji, v. učitelji u osnovnim školama
Paleontolozi, v. geolozi
Parohi, v. svećenici
Patolozi, v. liječnici
Patronažne sestre, v. medicinske sestre
Pedagozi
Pedijatri, v. liječnici
Pedikeri
Pedolozi, v. inženjeri agronomije
Pekari
Peljari
Penološki psiholozi, v. psiholozi
Petrolozi, v. geolozi
Piloti
Piloti brodova, v. peljari
Pipničari
Pisci, novinari, v. novinari
Pjevači, v. glazbenici
Plesači
Plesni pedagozi, v. plesači i koreografi
Pletači
Plinoinstalateri
Podopolagači
Pogrebnici
Policajci
Politolozi
Poljoprivredni inženjeri, v. inženjeri agronomije
Poljoprivredni mehaničari, v. mehaničari poljoprivrednih strojeva
Poljoprivredni tehničari
Pomoćni kuhari, v. kuhari
Pomoćni tesari, v. tesari
Pomoćno osoblje u zdravstvu
Popravljači glazbala
Poreznici
Portiri, v. službenici na porti
Portretisti, v. fotografi
Posrednici pri kupnji i prodaji nekretnina, v. agenti za prodaju nekretnina
Postavljači podnih podloga, v. podopolagači i taraceri
Postolari, v. obućari
Poštanski službenici
Poštari
Poštonoše
Povjesničari
Povjesničari književnosti, v. filolozi (jezikoslovci)
Povjesničari umjetnosti
Prateće osoblje vlaka
Pratioci vlaka, v. prateće osoblje vlaka
Pravnici
Pravosudni policajci
Precizni mehaničari, v. finomehaničari
Predavači stranih jezika, v. filolozi (jezikoslovci)
Predavači, v. visokoškolski nastavnici i suradnici
Pregledači vagona
Prehrambeni inženjeri, v. inženjeri prehrambene tehnologije
Prehrambeni tehničari
Prehrambeni tehnolozi, v. inženjeri prehrambene tehnologije
Prelci
Preparatori, v. kustosi muzeja
Prevoditelji, v. filolozi (jezikoslovci)
Prilazni kontrolori, v. kontrolori letenja
Primalje
Prodavači
Prodavači nekretnina, v. agenti za prodaju nekretnina
Producenti
Profesori
    biologije, v. biolozi
    defektologije, v. defektolozi
    fizičke kulture, v. voditelji sportsko-rekreacijskih aktivnosti
    fizike, v. fizičari i astronomi
    geologije, v. geolozi
    jezika, v. filolozi (jezikoslovci)
    likovne kulture, v. likovni umjetnici
    likovne kulture, v. povjesničari umjetnosti
    matematike, v. matematičari
    na fakultetima, v. visokoškolski nastavnici i suradnici
    pedagogije, v. profesori pedagogije
    povijesti, v. povjesničari
    psihologije, v. psiholozi
    sociologije, v. sociolozi
    u osnovnim školama, v. učitelji u osnovnim školama
    u srednjim školama, v. srednjoškolski profesori
    visoke škole, v. visokoškolski nastavnici i suradnici
Programeri, v. računalni programeri
Programski direktori, v. urednici
Projektanti informatičkih sustava
Projektanti, v. arhitekti
Prometni inženjeri, v. inženjeri prometa
Prometni policajci, v. policajci i kriminalisti
Prometnici vlakova
Prometno-transportni radnici
    manevristi, rukovatelji manevrom i kočničari
    skretničari
Prometno-transportni tehničari, v. prometnici vlakova
Propagandisti
Protetičari, v. stomatolozi
Pružni radnici
Psihijatri, v. liječnici
Psiholozi
Puhači stakla, v. staklopuhači
Puškari
Računalni programeri
Računalni tehničari, v. tehničari za računalstvo
Računovodstveni stručnjaci
Računovođe, v. računovodstveni stručnjaci
Radijski i televizijski spikeri i najavljivači
Radiolozi, v. liječnici
Radni terapeuti
Ratari
    v. poljoprivredni tehničari
Ravnatelji
    odgojno-obrazovnih ustanova
    ugostiteljskih objekata, v. direktori ugostiteljskih objekata
    zdravstvenih ustanova
Razrađivači, v. arhitekti
Recepcionari
Redatelji, v. glumci, režiseri i producenti
Redoviti profesori, v. visokoškolski nastavnici i suradnici
Redovnici, v. svećenici
Reklamni stručnjaci, v. propagandisti
Reporteri, v. novinari
Reprofotografi, v. grafičari reprofotografi i kemigrafi
Restauratori slika, v. likovni umjetnici
Restauratori, v. kustosi muzeja
Rezači stakla, v. staklorezači
Režiseri
Ribari
Romanisti, v. filolozi (jezikoslovci)
Ručni slagari, v. grafičari slagari-monteri
Rudari
Rudarski inženjeri
Rukovatelji
    građevinskim dizalicama, v. rukovatelji strojevima za prijenos materijala
    građevinskim strojevima
    lučkom mehanizacijom, v. rukovatelji strojevima za prijenos materijala
    manevrom
    rudarskim strojevima
    strojevima za prijenos materijala
    viličarom, v. rukovatelji strojevima za prijenos materijala
Rukovodioci
    financijski, v. financijski rukovodioci
    komercijalni, v. komercijalni rukovodioci
    tehnički, v. tehnički rukovodioci
    v. menadžeri
Sanitarni inženjeri
Sanitarni tehničari
Savjetnici, v. diplomati
Savjetodavni psiholozi, v. psiholozi
Savjetovatelji
Scenografski tehničari, v. aranžeri i tehničari scenografije
Scenski dizajneri, v. dizajneri
Sekretarice, v. tajnice
Serviseri
    elektroničkih uređaja, v. elektroničari-mehaničari
    kućanskih aparata, v. elektromehaničari
    preciznih instrumenata i uređaja, v. finomehaničari
    RTV, video i audio tehnike, v. elektroničari-mehaničari
Simultani prevoditelji, v. filolozi (jezikoslovci)
Sistemski analitičari, v. projektanti informatičkih sustava
Sistemski inženjeri
Skladatelji, v. glazbenici
Skretničari
Slagari-monteri, v. grafičari slagari-monteri
Slastičari
Slavisti, v. filolozi (jezikoslovci)
Slikari, v. likovni umjetnici
Službenici na porti
Službenici u bankama
    v. bankovni službenici
    v. šalterski službenici u bankama
Snimatelji
Snimatelji tona
Soboslikari
Socijalni radnici
Sociolozi
Spikeri, v. radijski i televizijski spikeri i najavljivači
Srednjoškolski profesori
Staklobrusači
Staklopuhači
Staklorezači
Statističari
Stenografi
Stjuardese i stjuardi, v. domaćice i domaćini zrakoplova
Stočari
    v. poljoprivredni tehničari
Stolari
Stomatolozi
Strojarski inženjeri
Strojarski tehničari
Strojoslagari, v. grafičari slagari-monteri
Strojovođe
Stručni suradnici, v. visokoškolski nastavnici i suradnici
Stručni učitelji
Stručnjaci za odnose s javnošću
Stručnjaci za organizaciju rada
Strukovni učitelji
Suci, v. pravnici
Svećenici
Šalterski službenici u bankama
Šankeri, v. konobari i pipničari
Šefovi vlaka, v. prateće osoblje vlaka
Šivači
Školski psiholozi, v. psiholozi
Šminkeri
    v. kozmetičari
Šumarski inženjeri, v. inženjeri šumarstva
Šumarski tehničari
Tajnice
Tajnici, v. diplomati
Taksisti, v. vozači taksija
Tapetari
Taraceri
Tehničari
    brodograđevni, v. brodograđevni tehničari
    cestovnog prometa
    drvodjeljski, v. drvodjeljski tehničari
    farmaceutski, v. farmaceutski tehničari
    geodetski tehničari, v. inženjeri geodezije i geometri
    geološki, v. geološki tehničari
    građevinski, v. građevinski tehničari
    grafički, v. grafički tehničari
    hotelijersko-turistički, v. organizatori putovanja
    hotelijersko-turistički, v. recepcionari
    hotelijersko-turistički, v. turistički vodiči i pratioci
    kemijski, v. kemijski tehničari
    medicinsko-laboratorijski, v. medicinsko-laboratorijski tehničari i inženjeri
    metalurški, v. metalurški tehničari
    odjevni, v. tekstilni tehničari
    poljoprivredni, v. poljoprivredni tehničari
    prehrambeni, v. prehrambeni tehničari
    prometno-transportni, v. prometnici vlakova
    PT prometa, v. poštanski službenici
    sanitarni, v. sanitarni tehničari i inženjeri
    scenografije
    strojarski, v. strojarski tehničari
    šumarski, v. šumarski tehničari
    tehničko-vagonske službe, v. pregledavači vagona
    tekstilni, v. tekstilni tehničari
    tekstilno-kemijski, v. tekstilni tehničari
    u obradbi i preradbi kože
    vatrogasni, v. vatrogasci
    za brodostrojarstvo
    za elektroenergetiku
    za elektrostrojarstvo
    za finomehaniku
    za naočalnu optiku
    za preciznu mehaniku, v. tehničari za finomehaniku
    za računalstvo
    za telekomunikacije
    za vozila i vozna sredstva
    za vuču – strojovođe, v. strojovođe
    za zvučne efekte, v. snimatelji tona
    zaštite osoba i imovine, v. zaštitari osoba i imovine
    zubni, v. zubotehničari
Tehnički crtači
Tehnički rukovodioci
Tehnički urednici, v. grafički tehničari
Tekstilni dizajneri, v. dizajneri
Tekstilni inženjeri, v. inženjeri tekstilne tehnologije
Tekstilni tehničari
Tekstilni tehnolozi, v. inženjeri tekstilne tehnologije
Tekstilno-kemijski tehničari, v. tekstilni tehničari
Telekomunikacijski monteri
Televizijski montažeri, v. montažeri
Televizijski snimatelji, v. snimatelji
Televizijski voditelji, v. radijski i televizijski spikeri i najavljivači
Tesari
Tiskari, v. grafičari tiskari
Tkalci
Tokari
Ton majstori, v. snimatelji tona
Tonski snimatelji, v. snimatelji tona
Toranjski kontrolori, v. kontrolori letenja
Tornjaši, v. naftni rudari
Trgovački predstavnici
Trgovci nekretninama, v. agenti za prodaju nekretnina
Trgovci, v. prodavači
Turistički pratioci
Turistički vodiči
Učitelji
    predmetne nastave, v. učitelji u osnovnim školama
    razredne nastave, v. učitelji u osnovnim školama
    u osnovnim školama
    u srednjim školama, v. srednjoškolski profesori
Ugođači glazbala
Umjetnički direktori, v. likovni umjetnici
Upravitelji stroja, v. brodski časnici
Upravni pravnici, v. pravnici
Upravni referenti
Urari
Urbanisti
Urednici
Urednici, novinari, v. novinari
Varioci, v. zavarivači
Vatrogasci
Vatrogasni tehničari, v. vatrogasci
Veleposlanici, v. diplomati
Veterinari
Veterinarski tehničari
Vinari
Vinogradari
Visokoškolski nastavnici i suradnici
Vlakopratno osoblje, v. prateće osoblje vlaka
Vlakovođe, v. prateće osoblje vlaka
Voćari
Voditelji
    kadrovskih poslova
    marketinga
    sportsko-rekreacijskih aktivnosti
    v.menadžeri
    v. radijski i televizijski spikeri i najavljivači
Vodoinstalateri
Vođe manevra, v. manevristi, rukovatelji manevrom i kočničari
Vojni psiholozi, v. psiholozi
Vojnici, v. zanimanja u oružanim snagama
Vozači
    autobusa
    kamiona
    taksija
    tramvaja
Vozni manipulanti, v. prateće osoblje vlaka
Vrtlari
    v. poljoprivredni tehničari
Vulkanizeri
Zanimanja u oružanim snagama
Zapovjednici broda, v. brodski časnici
Zaštitari osoba i imovine
Zaštitari, v. zaštitari osoba i imovine
Zavarivači
Zdravstveno-laboratorijski tehničari, v. medicinsko-laboratorijski tehničari i inženjeri
Zidari
Zlatari
Znanstveni suradnici, v. znanstvenici i istraživači
Znanstvenici
Zoolozi, v. biolozi
Zrakoplovni inženjeri
Zrakoplovni mehaničari
Zubari, v. stomatolozi
Zubni liječnici, v. stomatolozi
Zubni tehničari, v. zubotehničari
Zubotehničari
Željeznički prometni radnici, v. prateće osoblje vlaka
Župnici, v. svećenici